Galerie kněží 2000 - 2018

Jiří Změlík (1971)

farář Jiří Změlík s převorem Josefem Zlámalem

Narozen 1. června 1971 ve Vsetíně, pochází z obce Valašské Příkazy. Studia bohosloví v Olomouci ukončil r. 1998 a byl vysvěcen 27. 6. 1998 arcibiskupem Janem Graubnerem. Působil: 1997 -1998 jako jáhen v Přerově, 1998 – 1999 byl kaplanem v Cholině, 1999 - 2000 kaplanem v Bílovicích. Od 8. 7. 2000 do 30. 6. 2005 jako administrátor v Napajedlech, dojíždějící kněz v Halenkovicích. Jako kaplan mu zůstává P. Rudolf Adámek, který s ním bydlí na faře v Napajedlech.

Za jeho působení se zlepšila spolupráce s OÚ a tak byla zahájena restaurace soch sv. Petra a Pavla. Sv. Petr byl poté nahrazen kopií a originál přenesen do kostela pod choru. Vlhké zdi sakristie byly otlučeny na zdivo a obloženy větracími deskami akulitu. Dochází i ke změnám v naší farnosti. Varhaník Zdeněk Kaška dojíždí ze Žlutavy. Sestra Gracie, dřívější naše farnice Pavla Štulířová, vykonala v Praze u řádu školských sester sv. Františka věčné sliby a jako sestra nastupuje do kláštera ve Vranově u Brna, kde pracovala v duchovním centru a také vyučovala náboženství. Nyní je v klášteře v Praze a na podzim odjíždí na rok studovat do Říma.

V r. 2002 byla provedena restaurace památných křížů "Na Chrastkách" a "Dědinských dílech" v celkovém nákladu 150 000 Kč. Vedle OÚ, přispěla farnost, Sbor dobrovolných hasičů i jednotlivci. Na věži kostela byla instalována telekomunikační zařízení firmy T-Mobile za pravidelný pronájem. Od září vypomáhal ve farnostech bohoslovec Pavol Sandanus ze Slovenska, rodák z Kamenné Poruby na Malé Fatře. Přijíždí vždy v neděli, zapojuje se do práce, připravuje soutěže pro mládež, přispívá i do farních novin. Ve všední dny dojíždí z Napajedel sloužit mše svaté otec Rudolf.

Začátkem roku zemřel na Žlutavě pan varhaník, proto jeho roli přebírá Zdeněk Kaška a v naší farnosti nastupuje jako varhaník pan Antonín Vavřínek ze Spytihněvi. Ve všední dny se zpívá zatím bez varhan. Do náboženství chodilo 7 dětí, náboženství vyučovala paní Květa Kalivodová. Další společné 1. svaté přijímání v Napajedlech vykonalo 36 dětí, od nás 3. Farníci každého 25. dne v měsíci zajíždějí na modlitební shromáždění na Svárov (spolu s farníky Napajedel a Spytihněvi).

V r. 2003 navštěvuje náboženství 7 dětí, 1. sv. přijímání přijaly 2 děti. Firma A-Z provedla okopání vnitřních omítek kostela do výše 1,2 m z důvodu lepšího prosychání stěn. 1. srpna otec Jiří požehnal novou hasičskou zbrojnici. O úklid kostela se začínají starat dvojice žen (Horková, Zapletalová, Juřenová, Vičánková, Jamborová , Běhůnková). Pod lavice jsou zakoupeny nové běhouny a také koberce na lavice. Byly pořízeny i nové vyšívané plachty na hlavní a boční oltář.

Zjara je hospitalizován otec Rudolf. Po propuštění z nemocnice jej na mše dovážejí místní farníci. V r. 2004 chodí do náboženství 4 děti, z toho jednu starší dívku připravoval otec Jiří k l. sv. přijímání. Uskutečnily se májové pobožnosti u kapličky na Hradské. V kostele byly dokončeny vnitřní sanační omítky. Farníci spolu s otcem arcibiskupem prosili na Velehradě za naše rodiny a za nová kněžská povolání. Rok 2005 je pro celou církev posledním rokem pontifikátu Jana Pavla II. Ten 2. dubna zemřel v 85 letech. Sloužil jako papež 27 let. Členky naší scholy se zúčastnily jeho pohřbu v Římě a v Hafanu (farní časopis) se s námi podělily o své zážitky.

Přichází i nová naděje, když 19. dubna byl zvolen papežem Joseph Ratzinger, Benedikt XVI. 1. dubna se v naší obci uskutečnilo celorepublikové setkání spisovatelů myslivecké literatury. Při této příležitosti byla sloužena slavnostní mše svatá ke cti sv. Huberta. Celebrantem byl otec Jan Kornek z Březové, sám vášnivý myslivec... Slavnostní liturgii zpestřili trubači z OMS Přerov a z Uherského Hradiště.

Na kostele byly otlučeny venkovní omítky, aby zdi lépe proschly. Byla provedena rekonstrukce kapličky na Hradské z r. 1890 za spoluúčasti OÚ v hodnotě 26 000 Kč. Odborné práce provedl pan Jaroslav Vičánek. 22. května zde byla otcem Jiřím sloužena májová pobožnost. U hřbitovní zdi u vchodu do kostela byly odstraněny dvě vzrostlé břízy, které svými kořeny zeď narušovaly. 16. června se uskutečnilo jáhenské svěcení Pavla Kašky v Olomouci. 1. 7. 2005 odchází otec Jiří Změlík, který u nás působil požehnaných pět let, jako správce do farnosti Bojkovice a zde působí dosud.

Viliam Gavula (1975)

farář Viliam Gavula

Narodil se 13. července 1975 v Michalovcích. Studia v Košicích ukončil r. 2000 a byl vysvěcen. Nejdříve působil ve své košické diecézi jako kaplan, pak přišel jako výpomoc na Moravu a otec arcibiskup Jan Graubner ho nejdříve posílá jako kaplana do Kyjova. Po ročním působení je shledán schopným a od l. července 2005 – 30. června 2008 je jmenován administrátorem v Napajedlech a jako dojíždějící kněz v Halenkovicích, Spytihněvi a Žlutavě.

15. 9. 2005 se uskuteční mše sv. u kapličky P. Marie Bolestné na Kopci k 250. výročí postavení kaple, pak pravidelné nedělní říjnové pobožnosti za účasti otce. Otec Viliam sám přebírá vyučování náboženství. Na jaře roku 2006 jsou dokončeny opravy sanačních omítek zvnějšku kostela a kostel byl žlutě olíčen a byly provedeny nezbytné klempířské práce. Tím byl kostel připraven k primicím. Zlínský kraj přispěl na tyto práce částkou 380 000 Kč.

farář Rudolf Adámek

V dubnu odešel do charitního domova v Otrokovicích P. Rudolf Adámek, kde ještě pravidelně sloužil mše svaté. 24. června 2006 je vysvěcen Mgr. P. Pavel Kaška arcibiskupem Graubnerem a 8. července se v našem kostele uskuteční primiční mše svatá za účasti 30 kněží. V červenci přichází na výpomoc otci Viliamovi bohoslovec Peter Jano ze semináře v Košicích, kde je zvykem po třetím ročníku bohosloví vykonat roční praxi ve farnosti. Otec Viliam tak k sobě dostává blízkého spolubratra stejné národnosti. 15. září opět mše sv. u kapličky na Kopci a opět nedělní říjnové pobožnosti.

3. února 2007 – účast farnosti s otcem Viliamem na hromniční pouti matek ve Šternberku. 9. února se rodí nová tradice Veselice tří farností, která se uskuteční ve Spytihněvi. Touto iniciativou usiluje otec o sblížení našich farností. Ta se ještě upevňuje uskutečněním pouti do Krakova, Wadovic, na kalvarii Zebrzydovskou a do Osvětimi ve dnech 4.- 5. května, na níž jsme spolu s otcem načerpali mnoho duchovního povzbuzení pro náš život.

Další velkou akcí bylo 15. června biřmování v Napajedlech – z Halenkovic bylo 8 biřmovanců. 4. července oslavil otec R. Adámek 60 let kněžství v Otrokovicích. Na jaře se v napajedelské klášterní kapli uskutečnila beseda s misionářem otcem Kremnickým, který působí v nejchudších oblastech na Zakarpatské Ukrajině. To nás podnítilo uskutečnit v červenci zájezd na Pouť národů na Zakarpatskou Ukrajinu do Tjačeva. Byla to podpora pro farnosti otce Kremnického, misionáře ze SR za účasti poutníků z několika oblastí ČR. Při té příležitosti jsme nocovali a byli mile přijati v obci otce Viliama v Husáku. O prázdninách se u otce Viliama střídají jeho slovenští spolubratři. Do košického semináře se vrací Peter Jano a přichází nový praktikant Laco (Ladislav) Jeremiáš. 25. listopadu byl posvěcen nový misijní kříž u kostela, který nahradil starý poškozený.

Rok 2008 – Do náboženství chodí 20 dětí, v kostele jsou čtyři noví ministranti. 2. února opět hromniční pouť do Šternberka. Dobrou spoluprací otce s OÚ bylo přistoupeno k úpravě vstupu do kostela a na hřbitov. Místo staré zdi, pobořené padlou lípou, která poničila i hlavní kříž, byla postavena nízká zídka a na ní nový kovový zdobený plot a brána od firmy Juračka ze Spytihněvi. Také nad všemi vchody byly dány nové přístřešky proti dešti a sněhu. Hlavní kříž na hřbitově byl kameníky opraven. Uvnitř kostela bylo pod lavice instalováno nové elektrické vytápění. Práce provedla firma Janeček. Také farní budově věnoval otec mnoho času. Bylo rozhodnuto obkopat budovu a odvodnit její stěny. Při těchto pracích byl otec vždy první, kdo přiložil své ruce a také jeho jáhni. S pomocí několika brigádníků byly práce provedeny a drenáž zasypána štěrkovými oblázky. Otec Viliam u nás končí 30. června 2008.

(vybral a zpr. Jan Kalivoda)

Postupně jsme Vám přinášeli krátké příběhy kněží (osm částí), kteří na Halenkovicích působili v letech 1784 - 2008. Všem jmenovaným kněžím patří: D ě k u j e m e   a    Pán Bůh zaplať!

Bohumil Kundl (1978)

farář Bohumil Kundl

Halenkovice mají od 20. července 2008 nového kněze. Je jím P. Bohumil Kundl, který přešel z uherskobrodské farnosti. Nový duchovní je rodákem z Hrobic.

Je absolventem Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner mu 26. června 2004 udělil kněžské svěcení. Jako jáhen působil ve valašskokloboucké farnosti. Poslední tři roky byl kaplanem v Uherském Brodě a Prakšicích. V Halenkovicích se svým farníkům poprvé představil v neděli 20. července 2008 při mši svaté. Otec Bohumil Kundl působil na Halenkovicích do 8. července 2018. Od 9. 7. 2018 je jeho dočasným nástupcem o. Jiří Zámečník..