Pokyny pro fotografování a natáčení v kostele

Interier kostela sv. Josefa v Halenkovicích

Jestliže si někdo přeje zachytit významné okamžiky svého života nebo života svých blízkých, je potřeba autory fotografií či videa upozornit na specifika liturgického obřadu v kostele. Dovolte proto několik rad, jak se v liturgickém prostoru při liturgii pohybovat, kdy fotografovat a kdy ne. (Mějme přitom pro lepší představu na mysli srovnání s divadelním představením.)

 • 1. Liturgický prostor kostela je pro věřící posvátným místem.

  Vyjadřují to uctivým, tichým chováním a náležitým společenským oblečením. Podobný postoj včetně oblečení má být vlastní i fotografovi, neboť se v danou chvíli stává součástí liturgického shromáždění. Má eliminovat hlučné projevy, k čemuž patří i vypnutí mobilu.

 • 2. V kostele je zvláštní prostor, nazývaný kněžiště

  Prostor pro kněze a ministranty kolem oltáře, kam fotograf nemá přístup (asi jako na jeviště divadla).

 • 3. Hlavní je liturgický obřad a nikoliv fotograf.

  Měl by být tedy co nejméně nápadný, aby nerušil soustředění na liturgickém dění. Každý účastník ocení, že nebyl rušen pohybem fotografa, že mu nezabraňuje v pohledu na oltář a na dění obřadu, který právě probíhá.

 • 4. K obecným zásadám by mělo patřit:

  • oznámit knězi před obřadem skutečnost fotografování a seznámit se přitom s průběhem obřadu
  • zaujímat takový postoj, který nepřekáží výkonu liturgického obřadu
  • fotografovat spíše ze stran, a také pohyb kostelem omezit na minimum a spíše po stranách
 • 5. Vhodné okamžiky pro fotografování a natáčení jsou:

  • při příchodu k oltáři a během úvodních okamžiků mše svaté (uvítání apod.)
  • v době, kdy se v kostele zpívá píseň – při ní je činnost fotografa nejméně rušivá
  • při přinášení darů chleba a vína k oltáři
  • speciální úkony obřadu např. mazání olejem, kropení, okuřování žehnaných předmětů
  • při modlitbě Otčenáš
  • při závěrečných obřadech, při požehnání
 • 6. Chvíle obřadu, které jsou zvláště citlivé na rušivé vlivy, jsou tyto:

  • čtení z Písma svatého (z Bible); o slavnostech bývají tři čtení a patří k nim také zpěv žalmu po prvním čtení, který je také slovem z Písma svatého; pokud je focena osoba lektora, který přichází číst, je potřeba ji zachytit hned na začátku nebo po skončení čtení
  • kázání neboli promluva; kazatel se těžko soustředí na myšlenky, když je rušen pohybem a záblesky fotoaparátu; platí zde rada jako u lektora čtení
  • ústřední okamžik mše svaté – když věřící v tichu klečí a kněz pozdvihuje hostii a kalich
 • 7. Prosíme také nezveřejňovat fotografie památkově chráněných předmětů na internetu apod. s ohledem na jejich možné zcizení.

(Převzato z dopisu ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Lobkowicze fotografům)