Svatý týden s o. Antonínem

Getsemany
13. duben 2017

Květnou nedělí jsme vstoupili do nejposvátnější doby během roku, do Svatého týdne. V tomto týdnu prožíváme triumfální vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma za provolávání Hosana, setkání u přátel v Betánii, kdy Marie Pána pomazala drahým olejem, ustanovení Eucharistie při poslední večeři, opuštěnost Pána Ježíše v Getsemanech a jeho zatčení, utrpení Krista Pána na Velký pátek a jeho ukřižování, ticho Bílé soboty, kdy byl Pán Ježíš uložen do hrobu a Slavnost vzkříšení.

Pomocí kázání otce Antonína Baslera můžeme celý Svatý týden prožívat třeba "jinak" než obvykle a objevit jejich odkaz pro naše životní putování. Otevřme svá srdce a naslouchejme...

 

Pondělí

Milí bratři a sestry, i první dny Svatého týdne mají svoji mimořádnou hloubku, právě pro Boží slovo, jemuž smíme naslouchat. Dnešní úryvek patří k nejjemnějším a nejkrásnějším.

„Šest dní před velikonocemi...“ je to posledních šest dnů, v nichž nastává „Ježíšova hodina“, sedmý den bude odpočinkem v hrobě, osmý den je pak dnem, který už nezná západu. Tento začátek posledního Ježíšova týdne je jako počátek nového stvoření, světlo, které osvěcuje to, co Pán přišel naplnit do Jeruzaléma...

 

Středa

Milí bratři a sestry, od nepaměti se této středě říkává lidově „škaredá“, vzhledem k ošklivosti Jidášovy zrady, o jejímž uskutečnění byla v dnešním úryvku evangelia řeč.

Jidáš říká: „co mi dáte?“ – Ježíš, dar nevyčíslitelné ceny, je prodáván a kupován. Vonný olej stál 300 denárů. Ujednaná cena za Ježíše je třicet stříbrných mincí – hodnota jednoho osla nebo otroka. A Ježíš se pro nás skutečně stal otrokem...

 

Zelený čtvrtek

Milí bratři a sestry, myslím, že vždy na Zelený čtvrtek při památce poslední večeře Páně člověka překvapí, že místo aby slyšel v evangeliu o tom, jak Ježíš bere do rukou chléb a promění jej ve své tělo, víno pak ve svou krev a dá apoštolům a jejich nástupcům moc konat to na jeho památku po všechny věky; že slyší o tom, jak Ježíš apoštolům myje nohy. A vždy znovu si může uvědomit, že tato pokorná služba je vlastně obrazem celého Ježíšova poslání...

 

Velký pátek

Milí přátelé, vyslechli jsme pašije, které nám slovy očitého svědka, toho, který stál pod křížem, přiblížila onen klíčový bod v dějinách lidstva i světa, kdy sám Bůh, Bůh, který se stal člověkem, skutkem naplnil své slovo: „Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo dává život za své přátele.“ Tato událost je něco jako drahokam o tisíci ploškách, tajemství, ke kterému se celý život můžeme přibližovat, ale nikdy jej nemůžeme plně pochopit. Zkusme se ale společně zahledět alespoň na několik detailů...

 

Bílá sobota

Milí bratři a sestry, sv. Pavel v jednom ze svých listů píše: „Jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je naše víra.“ Těmito slovy připomíná svatý Pavel s plným důrazem, jaký význam má víra v Ježíšovo zmrtvýchvstání pro křesťanské poselství jako celek: je jeho základem. Křesťanská víra stojí a padá s pravdivostí svědectví, že Kristus vstal z mrtvých...