Výzva k růžencové cruciátě

chrám
16. leden 2022

Arcibiskup Carlo Matia Vigano vyzývá všechny k modlitbě, neboť účinnější zbraň v rukou v boji proti ZLU nemáme!

Stejně jako Panna Maria ukázala fatimským pastýřům peklo a zatracené duše, tak i nám ukazuje model pekelné společnosti, kterou by elita ráda vytvořila na zemi. Společnost bez Boha, bez Pravdy, bez Dobra, v níž vládne smrt, nenávist, bezbožnost, neřest a hřích, v níž se stvoření bouří proti Stvořiteli.

V duchovním boji jsou zapotřebí duchovní zbraně. To dobře pochopily tisíce katolíků, zejména mužů, kteří v různých částech světa začali veřejné modlitby růžence za osvobození své vlasti. Takové chvályhodné a odvážné iniciativy jsou počátkem křesťanského povstání a znovuzrození víry a zároveň slavnostním aktem úcty k Matce Boží.

Samotné lidské síly nejsou schopny čelit této hrozbě. Proto musíme pochopit, jak důležité a nenahraditelné je uchýlit se k modlitbě a Boží pomoci s nepřemožitelnou zbraní, kterou nám dala Panna Maria, abychom bojovali proti nepříteli lidského rodu.

ZVU VŠECHNY K CELOSVĚTOVÉ KŘÍŽOVÉ CESTĚ RŮŽENCE, ABYCHOM NA MOCNOU PŘÍMLUVU BLAHOSLAVENÉ PANNY DOSÁHLI BOŽÍHO ZÁSAHU A VÍTĚZSTVÍ NAD ROZPOUTÁNÍM SIL ZLA. MOJE VLASTNÍ PROSBA SE PŘIPOJUJE K PROSBĚ VÁS VŠECH PŘI RECITOVÁNÍ TŘÍ RŮŽENCŮ.

Ve všech národech, ve všech městech světa ať se s důvěrou a hlasitě ozve volání naší modlitby. Vrhněme se k nohám naší Matky jako děti, které svírá soužení, a vzývejme ji s jistotou, že budeme vyslyšeni. Připomeňme si slova svatého Bernarda: „Pamatuj, láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho, kdo se uchýlil pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu.“

Poklekněme k modlitbě ve svých domovech, v kostelech, na ulicích a náměstích našich měst. Když si uvědomíme, že všichni potřebujeme pomoc Panny Marie Růžencové, uctěme božský řád proti pekelnému chaosu a vložme veškerou svou naději do té, která nám byla dána u paty kříže jako Matka a jako Matka nás miluje a pomáhá nám, jak to vždy v dějinách činila.

Kéž nás na této křížové výpravě provázejí děti, jejichž nevinnost dojímá nebe. Kéž se s námi duchovně spojí i staří a nemocní lidé a obětují své utrpení ve spojení s utrpením našeho Pána Ježíše Krista. Ďábel se bojí modlitby dětí a pokání trpících, protože v čistotě a oběti vidí obraz Krista, který ho porazil.

Kéž všude zazní naše upřímná modlitba. Prosíme Prostřednici všech milostí, aby ukončila toto ničení našeho světa, naší svobody, naší identity a našich citů. Prosíme ji, aby nám otevřela oči, abychom se nenechali strhnout do propasti zoufalství, nenávisti a sociálních konfliktů těmi, kdo zasévají rozkol, aby nás zasáhli na těle i duši.

Prosíme o osvícení váhající mysli rodičů; prosíme, aby pohnula lékaře k léčbě pacientů a k zastavení cynických neúčinných protokolů; aby otřásla vládci, soudci a policejními složkami, aby pracovali pro obecné dobro, a neposlouchali diktátory bez morálky.

Prosíme tě, obrať ty, kdo se zaslepeni touhou po moci a penězích stali spoluviníky nejtěžšího zločinu proti Bohu a proti těm, které tvůj Syn vykoupil na kříži. Prosíme, abys obrátila pastýře, kterým Pán svěřil své stádo a od nichž bude žádat účet za každou duši. A aby se tak stalo, prosíme o odpuštění našich hříchů a veřejných hříchů národů, neboť pouze skrze pokání a odhodlání již neurážet tvého božského Syna můžeme doufat, že budeme vyslyšeni.

Pohnut touto důvěrou se k tobě obracím, ó Matko, Panno panen, k tobě přicházím, tobě se klaním, já kající hříšník. Nepohrdej, ó Matko Slova, mými modlitbami, vyslechni je laskavě a vyslyš mě!

V ČR tuto výzvu následuje iniciativa Země Koruny české se modlí

Proč?

V době, kdy naše země prožívá jednu z nejhorších krizí za poslední desetiletí, kdy jsou nebývalým způsobem omezována občanská práva, svobodné názory umlčovány a lidé zastrašováni, chceme prosit Pána Boha o milost pro naši vlast a naše rodiny. Svěřujeme se pod ochranu a přímluvám nejblahoslavenější Panny Marie a skrze ni, Prostřednici všech milostí, doufáme ve vyslyšení našich proseb.

Jak?

Modlíme se ke cti Nejsvětější Trojice a Matky Boží posvátný růženec, v rodném jazyce nebo latinsky, na tyto úmysly:

  • za kralování našeho Pána Ježíše Krista ve společnosti,

  • za svatou Matku Církev, aby náš Pán vedl papeže, biskupy a všechny kněze, aby nám byli dobrými pastýři a hlasateli pravdy,

  • za naši vládu, aby vždy dbala zákonů Božích,

  • za náš národ, smíření ve společnosti, za mír a svobodu,

  • za nás samé, naše rodiny, přátele, dobrodince a ducha pravé kajícnosti.

Kdy?

Každou středu v 18:00 (není-li uvedeno jinak).

Kde?

Modlíme se na veřejných místech spojených s katolickou bohopoctou, zejména u soch Panny Marie, Nejsvětější Trojice, Pána Ježíše, před kostely a podobně. Můžete se připojit k již existující modlitební skupině nebo sami založit novou. Jednoduše přijďte a modlete se.