Vidění papeže Lva XIII.

sv. archanděl Michal
25. říjen 2021

Když 13. řijna1884 papež Lev XIII. dosloužil v kapli svou každodenní mši svatou, účastnil se druhé mše na poděkování. Na konci této druhé mše náhle na deset minut znehybněl a přítomní viděli, že energicky zvedl hlavu a upřeně hleděl do jednoho místa nad celebrantem:

"Díval se upřeně bez mrknutí oka s výrazem hrůzy a úžasu," vyprávěl jeho sekretář. "Viděl na vlastní oči nad kopuli sv. Petra shluk démonů a uslyšel rozhovor mezi Bohem a knížetem tohoto světa, v němž ďábel vyzýval Boha, že zničí církev, pokud mu budou uvolněny řetězy a bude mít volnou ruku. Pak jako by přišel k sobě, Lev XIII. klepl rozhodně rukou o lavici a ihned se odebral do své soukromé pracovny". Členové domácnosti ho starostlivě a s úzkostí následovali:

"Svatý Otče, necítíte se dobře? Potřebujete něco?“ "Nic, nic!“ odpověděl. Po půlhodině si dal zavolat sekretáře Svaté kongregace pro obřady, podal mu list papíru a nařídil mu, aby ho vytiskl a rozeslal všem ordinářům na světě. Ten list obsahoval modlitbu k sv. archandělu Michaelovi, veliteli nebeských vojsk, aby bránil církev od útoků ďábla, a exorcismus (nazývaný pak exorcismus větší), obojí napsané vlastní rukou. Papež nařídil, aby se tato modlitba modlila každý den na konci mše svaté.

Lev XIII. měl skutečně vidění pekelných duchů, kteří se shlukovali nad věčným městem Římem. Z této zkušenosti se zrodila ona modlitba, a papež chtěl, aby se ji modlila celá církev. On sám se jí modlil rázným a mocným hlasem. Vlastnoručně napsal také zvláštní exorcismus, který je součástí Římského rituálu. Doporučoval biskupům a kněžím, aby se ho často modlili ve svých diecézích a farnostech, a i on se ho modlil velmi často během dne.

Následně samotný papež vydává svědectví, v němž stručně vypráví o tom, jak slyšel satana a Ježíše, a o příšerném vidění pekla: "Viděl jsem zemi zahalenou temnotami a spatřil jsem z propasti vycházet legie démonů, kteří se šířili po světě, aby zničili díla církve a napadali samotnou církev, kterou jsem viděl vysílenou na pokraji sil. Tehdy se objevil sv. Michael, a zlé duchy znovu zahnal do propasti. Pak jsem viděl zasáhnout sv. Michaela archanděla ne v tom okamžiku, ale mnohem později, když lidé rozmnožili své horoucí modlitby k němu.“

Tato fakta se dobře doplňovala s charismatickými událostmi, které Pán dal lidstvu prostřednictvím fatimských zjevení a mystických zkušeností blahoslavené Kateřiny Emmerichové (1774 – 1824) a vizionáře z La Saletty Maximina Girauda (1835 - 1875).

Před viděním Lva XIII. mystička blah. Kateřina Emmerichová napsala: "Lucifer bude uvolněn na určitou dobu a budou mu sňaty okovy, padesát nebo šedesát let před rokem 2000 po Kristu“. Blahoslavená Kateřina vyprávěla o celé řadě vidění a o velkém soužení církve a umístila do tohoto období, "po němž se církev znovu oděje novým leskem.“

Následně i vizionář Maximin Giraud napsal v Grenoblu 3.července 1851 text vidění, kterébo se mu dostalo spolu s Melánií 19. září 1846. I toto vidění, které bylo nazváno Maximinovo tajemství, mluví o velkých trápeních, která postihnou církev, a uzavírá se podobným časovým umístěním: "Všechno to, co vám říkám, se odehraje v příštím století nebo nejpozději v roce 2000“.

Lev XIII., La Saletta, blahoslavená Kateřina Emmerichová: tři vidění, která se shodují v naprosto přesném časovém umístění dlouhého období soužení, kterým bude muset církev projít, a o kterém lze říci s rozumnou jistotou, že začalo ve stejném období jako zjevení ve Fatimě.

Vidění papeže Lva XIII. nás uvádí do tajemného Božího plánu, který se skládá i z proroctví a varování, ale především z nápravných prostředků tváří v tvář velkému zápasu mezi Bohem a ďáblem, který charakterizuje lidské dějiny a zvláště ty dnešní.

Papežové měli hroznou satanovu činnost vždy dobře na mysli. V roce 1994 svatý papež Jan Pavel II. žádal, aby se tato modlitba stala zase aktuální: "Žádám všechny, aby na ni nezapomínali a modlili se ji, a tak obdrželi pomoc v bitvě proti silám temnot a proti duchu tohoto světa.“ (Regina Coeli, 24. dubna 1994).

 

Modlitba k Sv. Michaelovi

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji.

Proti zlobě a úkladům ďáblovým buď nám záštitou.

Ať mu Bůh přikáže, pokorně prosíme.

Ty pak, kníže vojska nebeského,

Satana a jiné duchy zlé,

kteří ke zkáze duší světem obcházejí,

božskou mocí do pekla svrhni.

Amen.

 

Modlitba papeže Lva XIII. k archandělu Michaelovi

Slavný Kníže nebeských vojsk,

svatý Michaeli, archanděli,

braň nás v boji proti knížatům a mocnostem,

proti vládcům temnot,

proti zlým duchům v ovzduší (Ef6,12).

Přijď na pomoc lidem,

které Bůh stvořil k svému obrazu a podobě

a za velikou cenu vykoupil ze satanova otroctví.

Tebe ctí svatá církev

jako svého strážce a ochránce,

tobě svěřil Bůh vykoupené duše,

abys je přiváděl do věčné blaženosti.

Pros Boha pokoje,

ať pod našima nohama zdrtí satana,

aby už nemohl držet lidi v zajetí a škodit církvi.

Přednes naše modlitby před tváří Nejvyššího,

aby na nás brzy sestoupilo milosrdenství Páně.

Uchop draka, starého hada,

kterým je ďábel a satan,

a spoutaného jej svrhni do propasti,

aby už nikdy nesváděl národy (srov,Zj 20)

Amen.

 

Původ Korunky k sv. Archandělu Michaelovi

Korunku zjevil sám archanděl Michael Boží služebnici Antonii de Astonac.

Když se kníže andělů Boží služebnici zjevil, řekl jí, že chce být uctíván devíti invokacemi na připomínku devíti andělských chórů.

Každá invokace měla obsahovat připomínku jednoho andělského chóru a modlitbu „Otče náš“ a třikrát „Zdrávas Maria“. Korunka měla být uzavřena modlitbou Otče náš, recitovanou čtyřikrát:

  • ke cti sv. Michaela archanděla,
  • ke cti sv. Gabriela
  • ke cti sv. Rafaela
  • ke cti andělů strážných.

Archanděl ještě přislíbil, že toho, kdo ho bude uctívat modlitbou korunky před svatým přijímáním, doprovodí na svatou hostinu jeden anděl z každého z devíti chórů. Tomu, kdo se ji bude modlit každý den, slíbil stálou pomoc svou a všech svatých andělů během života a po smrti v očistci.

I když církev toto zjevení oficiálně neuznala, rozšířila se tato zbožná praxe mezi těmi, kdo mají zvláštní úctu k archandělu Michaelovi a ke svatým andělům.

Naděje na obdržení slíbených milostí byla živena a podporována skutečností, že papež Pius IX. obdařil tuto pobožnost četnými odpustky.

 

KORUNKA

Bože, shlédni a pomoz.

Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a navěky věků. Amen.

Svatý Michaeli archanděli, braň nás v boji, abychom byli spaseni při Posledním soudu.

 

1.invokace

Na přímluvu sv. Michaela a nebeského chóru serafů ať nám Pán dá, abychom byli hodni hořet dokonalou láskou.

(Otče náš třikrát Zdrávas ke cti prvního andělského chóru.)

 

2. invokace

Na přímluvu sv. Michaela archanděla a nebeského chóru cherubů, ať nám Pán dá milost opustit cestu hříchu a běžet po cestě křesťanské dokonalosti.

(Otče náš třikrát Zdrávas ke cti druhého andělského chóru.)

 

3. invokace

Na přímluvu sv. Michaela archanděla a posvátného chóru Trůnu, ať Pán vlije do našich srdcí ducha pravé a upřímné pokory.

(Otče náš třikrát Zdrávas ke cti třetího andělského chóru.)

 

4. invokace

Na přímluvu sv. Michaela archanděla a nebeského chóru Panstev, ať nám Pán dá milost, abychom ovládali své smysly a napravovali se ze svých špatných vášní.

(Otče náš třikrát Zdrávas ke cti čtvrtého andělského chóru.)

 

5. invokace

Na přímluvu sv. Michaela archanděla a nebeského chóru Sil, kéž Pán chrání naše duše před ďábelskými nástrahami a pokušeními.

(Otče náš třikrát Zdrávas ke cti pátého andělského chóru.)

 

6. invokace

Na přímluvu sv. Michaela a chóru podivuhodných nebeských Mocností, kéž Pán nedopustí, abychom upadli do pokušení, ale ať nás osvobodí od zlého.

(Otče náš třikrát Zdrávas ke cti šestého andělského chóru.)

 

7. invokace

Na přímluvu sv. Michaela a nebeského chóru Knížectví, ať Pán naplní naše duše duchem pravé a upřímné poslušnosti.

(Otče náš třikrát Zdrávas ke cti sedmého andělského chóru.)

 

8. invokace

Na přímluvu sv. Michaela a nebeského chóru archandělu, ať nám Pán udělí dar vytrvalosti ve víře a v konání dobrých skutků.

(Otče náš třikrát Zdrávas ke cti osmého andělského chóru.)

 

9. invokace

Na přímluvu sv. Michaela a nebeského chóru všech andělů, ať nám Pán dá, aby nás chránili v tomto životě a po smrti nás uvedli do nebeské slávy.

(Otče náš třikrát Zdrávas ke cti devátého andělského chóru.)

 

Otče náš ke cti sv. Michaela.

Otče náš ke cti sv. Gabriela.

Otče náš ke cti sv. Rafaela.

Otče náš ke cti anděla strážného.

Pane, ať nás vždy a všude chrání mocná přímluva tvého archanděla Michaela, ať nás osvobodí od všeho zlého a dovede do života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

V. Oroduj za nás, svatý Michaeli archanděli, u Ježíše Krista, našeho Pána,

O. aby nám dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Všemohoucí, věčný Bože, ty jsi ze své podivuhodné dobroty a milosrdenství pro spásu lidí vyvolil za knížete své církve slavného svatého Michaela. Uděl nám skrze jeho blahodárnou ochranu, abychom byli osvobozeni od všech našich duchovních nepřátel. Ať nás v hodině naší smrti nesužuje starý protivník, ale ať nás tvůj archanděl Michael dovede do přítomnosti tvé božské vznešenosti. Amen.

 

Zasvěcení se sv. archandělu Michaelovi

Vznešený kníže svatý Michaeli archanděli, udatný bojovníku Nejvyššího, toužím patřit do zástupu těch, kdo tě ctí, a proto se ti dnes odevzdávám a vkládám celého sebe samu, své obtíže, svůj domov a rodinu a vše, co mi patří, pod tvou ochranu. Pomoz mi ve všech mých potřebách a vypros mi odpuštění hříchů, milost milovat ze srdce svého Boha, svého Spasitele Ježíše, svou Matku Pannu Marii, všechny lidi, své bratry, které potkávám na své cestě.
Braň mě před zlem, chraň mě v nebezpečí, osvěť mě v mém rozhodování, abych po celý den mohl plnit vůli nebeského Otce pro příchod jeho Království. Amen.

 

Tags: