Synoda 2021 - 2023

logo synody

 

30. říjen 2021

„Cesta synodality je cestou, kterou Bůh očekává od církve třetího tisíciletí.“
(Papež František)

 

Co je to synoda?

Od prvních staletí se slovem „synoda“ označují církevní shromáždění svolaná na různých úrovních. Vyjadřuje společně prožívání putování Božího lidu. To odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje jako „cesta, pravda a život!“ (J 14,6) a nás na tuto cestu učednictví stále znovu zve.

 

Cíl synody

Cíl i metoda jsou obsaženy v samotném mottu: „Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání.“

„Cílem synody, a tedy této konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.“ (Přípravný dokument,32)

 

Co je synodální proces?

Zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří – vedeni Duchem Svatým – mají skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve.

Toto zapojení se týká každého z nás. Vykročit na tuto cestu může každý, kdo chce spolu s ostatními přiložit svou ruku a srdce ke stavbě církve. Takové církve, jak ji zamýšlí Kristus.

Tento proces chce být procesem naslouchání celému Božímu lidu, všem v církvi od prostých křesťanů, přes kněze, biskupy až po papeže. Všem je dáno promlouvat a naslouchat! V tomto procesu mají zejména biskupové, stojící v čele jednotlivých diecézí, naslouchat tomu, co říká Duch Svatý prostřednictvím křesťanů v jejich diecézích. „Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.“ (1 kor 12,7).

 

Realizace synodálního procesu

Synodální proces bude mít podobu několika setkání v malých skupinkách. V nich se křesťané budou společně zamýšlet nad předloženými tématy a budou společně formulovat vlastní zkušenosti, přání a očekávání.

Tato fáze odehrávající se na celém světě, bude v našich diecézích trvat do konce ledna 2022. Následně budou vypracované „syntézy“ z diecézí postoupeny k dalšímu přemýšlení a diskuzi na úrovni jednotlivých kontinentů.

Celý proces dotazování bude završen vlastním zasedáním biskupské synody v říjnu 2023 v Římě.

 

Praktický dopad synodálního procesu

Celý synodální proces bude především obdobím rozlišování a naslouchání Duchu Svatému, na který naváže fáze realizace podnětů. Ta vnese do života církve nové oživení struktur a příležitostí k naslouchání všem, k rozlišování, k dialogu a oživení stylu rozhodování, a to jak na úrovni místních církevních společenství, tak na úrovni celé církve.

 

Průběh synodálního procesu

 • září 2021 Generální sekretariát vydal Přípravný dokument + aplikace Vademecum
 • 9 - 10. října 2021 Slavnostní zahájení synody papežem Františkem v Římě
 • 17. října 2021 Slavnostní zahájení synody v každé diecézi. Biskup každé diecéze určí koordinátora, který spolu s týmem bude moderovat celý synodální proces na úrovni diecéze. V každé farnosti bude ustanoven koordinátor synodálních skupinek, které zde vzniknou. V průběhu měsíců října 2021 až ledna 2022 se budou tyto skupinky setkávat a diskutovat o nabídnutých tématech.
 • duben 2022 budou na Generálním sekretariátu shromážděny výsledky synod východních církví a biskupských konferencí.
 • září 2022 Generální sekretariát vypracuje pracovní dokument na základě shromážděných výsledků Instrumentum laboris 1
 • do března 2023 se uskuteční mezinárodní předsynodní shromáždění biskupských konferencí a obdobných seskupení, dále setkání na kontinentální a regionální církevní úrovni
 • březen 2023 budou vypracovány závěrečné dokumenty - Sedm závěrečných dokumentů ze shromáždění
 • červen 2023 Generální sekretariát vypracuje pracovní dokument na základě shromážděných výsledků Instrumentum laboris 2
 • říjen 2023 svolána do Říma Biskupská synoda a bude přijat Závěrečný dokument

 

Konkrétní otázky, které budou řešeny

 • Jaký prostor k promlouvání v církvi máme (muži, ženy, děti, senioři…)?
 • Jaký prostor je mi dán k tomu, abych se mohl podílet na rozhodování a směřování života mého křesťanského společenství?
 • Jak vedeme sami sebe ke schopnosti naslouchání druhým v našich společenstvích?
 • Jakým skupinám lidí se v církvi dosud nedostatečně naslouchá?
 • Jak se můžeme aktivně zapojit do slavení liturgie, je-li liturgie dílem celého shromážděného Božího lidu?
 • Jak dochází v našem církevním společenství k vytyčení priorit a cílů k dosažení? Kdo rozhoduje?