Pozdrav milým farníkům v době nemoci

15. květen 2021

Milí farníci, v Babicích, v Kudlovicích, ve Spytihněvi a v Halenkovicích, tak jsem se na delší dobu odmlčel. Vím, že hlavně díky jáhnovi Pavlovi běží v našich farnostech nadále duchovní program podle pastoračního plánu, který máme připraven až do září tohoto roku, a také díky těm kněžím, kteří mě zastupují při mši svaté, a dále díky Vám, kdo se podílíte na přípravě liturgie a prostor kostela pro důstojnou oslavu našeho Pána, Panny Marie a svatých (kostelníci, varhaníci, akolyté, lektoři, ministranti, scholy, uklízečky, květinářky…). Také díky Vám, kdo během května připravujete májové pobožnosti a v neposlední řadě díky Vám všem, kdo přicházíte, abyste se společně modlili. Máme být stále za co Bohu vděčni i za co Boha prosit. Kéž nás život s Pánem Ježíšem a s Pannou Marií naučí přijímat věci tak, jak jsou, pokud nejdou našimi lidskými silami změnit. Ale věřme i v sílu a milost modlitby, neztrácejme nikdy naději. A modleme se za všechny nemocné, oni se obětují a modlí za nás.

V červnu nás ve všech farnostech čeká především slavnost prvního svatého přijímání pro děti a tomu předchází sobota s první svatou zpovědí, termíny byly dány už před Vánocemi v dopise rodičům prvokomunikantů a následně v pastoračních plánech farností. Pořád není jasné, kdo slavnostem s dětmi bude liturgicky předsedat, zda to budu já anebo někdo jiný ze zastupujících kněží. Také máme před sebou slavnost seslání Ducha svatého, Těla a Krve Páně, Nejsvětější Trojice a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V Halenkovicích se rodí myšlenka, abychom zopakovali úspěch slavnostní mše svaté ke cti svatého Josefa s pomocným biskupem Antonínem Baslerem. V roce svatého Josefa se nabízí možný termín v neděli 5. září 2021. Dá-li Pán, tak by nás navštívil infulovaný opat z premonstrátského kláštera v Nové Říši, pater Marián Rudolf Kosík. Předem děkuji za rozdělení úkolů a za odpovědnou přípravu pontifikální liturgie.

Během nemocenské musím stále věnovat čas svému zdraví, vyšetřením a doktorům. Snad to už bude lepší, čeká mě ještě druhá operace srdce ambulantním způsobem, a to 25. května (dočištění cév, další stent). Mám za sebou zkušenost magnetické rezonance srdce, byla to zkouška trpělivosti i odvahy – ležet nepohnutě hodinu v těsném tunelu elektromagnetické cívky, kdo trpí klaustrofobií, tak by tam jistě nevydržel. Bylo co dělat, naslouchat pokynům ve sluchátkách a plnit je: Nadechnout. Vydechnout. Nadechnout a nedýchat. … Můžete dýchat. Sestřička mě připravila na to, že se pokyn může zopakovat až třistakrát, snad to tolikrát nakonec ani nebylo. Děkoval jsem v duchu za to, že jsme v dětství neseděli u počítačů a prolézali jsme (mimo jiné „outdoorové“ aktivity) ve vesnici kanály, jeden úzký i po čtyřech. Takový anti-klaustrofobní výcvik mi po létech přišel velmi vhod.

Během své nemoci jsem pokročil na svých nových osobních webových stránkách KÁROVINY (kanatomas.eu), a to zvláště v oddíle Promluvy (zde je zveřejněn v části Tematické promluvy i tento pozdrav), který je zaměřen na širokou čtenářskou veřejnost. Můžete tam dohledat některé promluvy, které jste ode mne při bohoslužbách už určitě slyšeli a třeba to pro Vás bude milá a prospěšná připomínka toho, o čem to kázání bylo. Nově publikované verze promluv jsou gramaticky, stylisticky i věcně upravenější než verze dřívější, zveřejněné na farních webovkách a na Károvinách naleznete i promluvy zcela nové.

Život s Kristem je dynamický, poslední dobou mi nedá, abych se při modlitbě breviáře, dále v liturgických textech, a zvláště v textech Písma svatého, vždy pozastavil u slůvka srdce – s podivem zjišťuji, jak často moudří lidé, zvláště pak autoři inspirovaní Duchem svatým, toto slovo používali, ať už ve smyslu literárním, myslím doslovném, nebo ve smyslu metaforickém, tedy přeneseném. Srdce kamenné. Srdce z masa. Srdce oddané. Srdce věrné. Srdce darovat. Srdce Ježíšovo, které má tolik superlativů. Srdce Panny Marie, které je Neposkvrněné. Srdce je život. Srdce je střed naší osoby, naše vztahy, jak k Bohu, tak k bližnímu, jsou pak na tajemnou hlubinu našeho srdce vázány.

Děkuji z hloubi svého zraněného srdce za Vaše modlitby a o modlitby nadále prosím, zvláště pak v den druhé operace. Ať Vám na přímluvu Panny Marie, se srdcem Neposkvrněným, požehná náš Pán Ježíš, se srdcem Nejsvětějším. Nadále se za Vás modlím a těším se na osobní setkání, Váš otec Tomáš.