Postřehy odjinud

trapistický klášter
6. červenec 2021

Pokud sledujete farní web, přes léto se vždy redakce snažila něco nabídnout. Nejdříve se představovala poutní místa, známá i neznámá, u nás i mimo Českou republiku. Následovalo pět let letních příběhů, které nám přiblížily každodenní život a poukázaly na něco, čeho si zpravidla nevšimneme... Letos jsme se rozhodli pro Postřehy odjinud. Chtěli bychom přiblížit zajímavá místa nebo události, které jsou kolem nás a my je jaksi nevidíme. Přitom stačí se jen zastavit a zaměřit pohled tím správným směrem a objevíme něco, co nám pomůže vnímat okolní svět jinak...

Mnišský den

Když jsme stáli před klášterním kostelem P. Marie Matky jednoty křesťanů, zaujal mne a možná i mnohé jiné návštěvníky, rozpis denních modliteb sester trapistek. Pro mnohé z nás je to příliš brzy, abychom vstali a začali nový den.

V jednom rozhovoru abatyše kláštera, sestra Lucie to shrnula následovně: „Nicméně milovat není pouhý cit. Vstávat ve 3.40 ráno, tvrdě pracovat a modlit se, darovat život Bohu v tichu a v samotě, bez rozptýlenosti není jednoduché. Milovat znamená i trpět, ale paradoxně s radostí.“

Jaký je každodenní život sester v klášteře můžeme nalézt na jejich webovkách: „Život v trapistickém klášteře je prostý, probíhá v tichu a neustálém střídání modlitby a práce podle benediktinského hesla „modli se a pracuj“. Rytmus mu dává hlas zvonů, kterými nás Pán svolává, abychom ho chválily, následovaly ho v každodenní poslušnosti a darovaly se ve službě Jemu a Jeho církvi.

 

3:40
Tiché noční hodiny až do svítání napomáhají usebranosti a bývají těmi nejpříhodnějšími pro setkání s Pánem, proto vstáváme ještě v noci.
"Mniši kráčejí ve stopách těch, jež Bůh v minulosti povolal k duchovnímu boji na poušti (...) Žijí v samotě a tichu a usilují o niterný pokoj, který plodí moudrost. Zříkají se sebe sama, aby následovali Krista." (Stanovy OCSO, § 2)

4:00
Náš den začíná liturgickou modlitbou – vigiliemi, která se skládá především z žalmů. „Jeden verš žalmu dokáže překlenout propasti a proniknout hlubiny,“ říkávali naši Otcové. Zvláště v liturgické modlitbě předkládáme Pánu potřeby církve a světa a všech, kteří se svěřují do našich modliteb. Po vigiliích následuje tichá osobní modlitba před svatostánkem zářícím ve tmě uprostřed kostela, zakončená modlitbou Anděl Páně.

5:30
Přicházíme všechny do skriptoria k lectiu divina, rozjímání nad Božím slovem: „Lectio divina je velkou oporou víry, je zdrojem modlitby a školou kontemplace, v níž mnišky mluví od srdce k srdci s Pánem.“ (Stanovy OCSO, § 21) Před sebou máme velký kříž, který nám Pána zpřítomňuje, a z oken vídáme východ slunce.

7:00
A právě východ slunce – symbol Vzkříšeného Pána – nás každodenně zve ke společnému slavení mše svaté, s níž je spojena zpívaná modlitba ranních chval.
Naše osobní modlitba se tak znovu noří do zpěvů modlící se církve, do hluboké řeky žalmů ústící do moře chvály, jímž je Eucharistie.

Po mši svaté jde celá komunita v procesí do kapituly, kde naslouchá četbě. Řehole a promluvě abatyše. Kdo chce, může zde poděkovat sestrám nebo prosit o odpuštění: sesterské společenství je v našem životě důležité.

8:45
Při modlitbě tercie prosíme Ducha Svatého, aby posvětil činnost a práci celého lidstva a také naši práci, než se za ní rozejdeme na různá místa.

9:00 – 12:00
Během dopoledne každou z nás čekají nejrůznější služby - od pečení sušenek a výrobu čokolád přes práci na zahradě či v kuchyni až po psaní ikon. Svatý Benedikt píše: „Vždyť právě tehdy jsou skutečnými mnichy, když žijí z práce svých rukou jako naši Otcové a apoštolové“ (RB 48,8).

Práce je také pokračováním naší modlitby, setkáváme se v ní se svými limity, učíme se vzájemně si pomáhat, naslouchat si, nést břemena jedna druhé.

12:15
V poledne nás opět svolává zvon, abychom ve svých činnostech ustaly a znovu upřely zrak na Pána při modlitbě sexty a Anděl Páně, občerstvily se při společném obědě a naslouchání četby či hudby v refektáři.  

Po obědě je volný čas k procházce, četbě či modlibě. „Mnišky prodlužují liturgii po celý den neustálou vzpomínkou na Boha. Proto mají mít dostatek volna na lectio divina a modlitbu. Okolí kláštera má být vhodným prostředím pro mlčení a usebrání.“ (Stanovy OCSO § 20). Modlitba je naším hlavním posláním: modlíme se za každého bližního, který trpí ať už fyzicky nebo duchovně a zvláště se modlíme za naši českou zem, církev v ní a za její jednotu. 

14:15
Zvon nás opět svolá ke třetí „malé hodince“, noně.

14:30 – 17: 00
Odpoledne se opět rozejdeme k úkolům, jež jsou nám určeny. Prací se „podílíme na Božím stvořitelském a vykupitelském díle a jdeme ve šlépějích Krista“ (Stanovy OCSO, §26).

16:15 do 17:00
mají sestry v počáteční formaci čas na studium a kurzy vedené staršími sestrami. Občas dávají přednášky celé komunitě pozvaní hosté.

17:15
Po dni plném setkání s Pánem a se sestrami, plném radostí i námah skládáme vše k Jeho nohám při modlitbě večerních chval, po nichž zůstáváme v kostele ke zpytování svědomí, tiché modlitbě či četbě. Následuje večeře.

19:15
Celý den zakončuje modlitba kompletáře vrcholící mariánskou modlitbou Salve Regina. V této modlitbě se odevzdáváme Panně Marii, jíž je zasvěcen celý náš řád, v naději, že my - i všichni naši bratři a sestry - budeme vždy zahaleni pláštěm Božího milosrdenství.

Každý den, je pro mnichy stejný, práce se střídá s modlitbou. Tento rozvrh tvá celý jejich mnišský život. Naopak člověk světa jej nezná, každý den je pro něj zpravidla jiný, neboť ráno neví, co bude večer... Pohlédneme-li do tváře mnicha či mnišky, jejich tvář odráží pokoj srdce, krásu duše a radost... Tvář člověka ze světa je často unavená, nicneříkající a vyžaduje spoustu času, aby byla krásná a radostná...

Tags: