Panna Marie je naší nadějí

27. únor 2022

Nejsem si zcela jista, který okamžik změnil v poslední době můj pohled na dění kolem nás. Neustále ohlašovaný začátek války, či skutečné odstartování válečného konfliktu. Nikdo z nás mimo Boha Otce nezná pravé příčiny, proč se děje to, nebo ono. Můžeme mít mnoho odborníků, analytiků a také „proroků“, kteří odhalují příčiny všeho dění na světě, ale skutečnou pravdu zná jen On.

To, co jsem pocítila v duši, je utrpení „obyčejného člověka“ který na své životní pouti, jak praví velcí kazatelé ve všech dobách, putuje tímto „slzavým údolím“. A právě v této chvíli jsem objevila poselství nejvyššího představitele řeckokatolické církve na Ukrajině, Jeho Blaženosti Svjatoslava Ševčuka věřícím shromážděným v patriarchální katedrále Kristova vzkříšení v Kyjevě. Připomněl, že letos uplyne 35 let od zjevení v Hruševu. 

"Někteří z vás si jistě vzpomenou," řekl Ševčuk, "že i v temných dobách Sovětského svazu přišla Matka Boží k našemu lidu do Hruševa. A dnes toto zjevení nazýváme ohlášením naší svobody. Tehdy se zdálo, že nám Panna Marie zjevila Boží plán pro Ukrajinu, že se říše zla zhroutí. A to se nestalo dílem člověka, ale dílem Božím." Arcibiskupova slova jsou důležitá, tato zjevení jsou málo známá na Západě, ale jsou velmi zajímavá pro pohled na dějiny.

12. května 1914 se ve vesnici Hrušev, 85 kilometrů severozápadně od Lvova u polských hranic, odehrálo mariánské zjevení. Panna Marie se zjevila 22 lidem, kteří v té době kosili svá pole, a nabídla věřícím velmi důležité poselství: "Bude válka. Rusko se stane zemí bez Boha. Ukrajina jako národ bude 80 let strašně trpět a bude muset přežít světové války, ale potom bude svobodná."

Toto poselství bylo předehrou k poselství, jež bylo později, v roce 1917, předáno třem malým pastýřům - Lucii, Jasintě a Franciscovi ve Fatimě.

Slova, která prý Panna Marie pronesla k 22 rolníkům na polích, jsou přesným proroctvím: Rusko se po bolševické revoluci v roce 1917 skutečně stalo bezbožnou zemí. A ateističtí vůdci Kremlu se dopustili strašlivých zločinů na ukrajinském lidu. Proběhl hladomor, během něhož miliony lidí pomalu umíraly hlady. Mezi 30. a 50. lety 20. století byly miliony Ukrajinců zatčeny, odsouzeny a deportovány do gulagu, kde měli zemřít nebo prožít dlouhá léta utrpení. Došlo také k čistkám, zničení ukrajinských kostelů, pravoslavných i katolických, k obrovskému zpustošení a utrpení, které Ukrajině způsobila nacistická a sovětská armáda během druhé světové války, po níž následovaly nové vlny pronásledování po anexi západní Ukrajiny a došlo k mnoha dalším hrůzám.

Přesně rok po černobylské havárii se Panna Marie v Hruševu zjevila znovu. Dne 26. dubna 1987 se Panna Marie zjevila dvanáctileté Marii Kyzynové. Dívka si všimla podivného světla, které vycházelo ze zrušené kaple poblíž zahrady jejího domu, kterou komunistický režim v roce 1947 uzavřel pro bohoslužby.

V tomto zjevení prý Panna Marie oslovila ukrajinský lid: "Abych vás utěšila a řekla vám, že vaše utrpení brzy skončí. Ukrajina se stane svobodnou zemí".

Zde je tedy možné lépe pochopit slova, která pronesla Její Blaženost, v celém jejich významu. "Vzpomínáme, jak byla Ukrajina vzkříšena silou Boží milosti," řekl Ševčuk, "obnovena její státnost, její katolicita, za kterou bojovaly celé generace našich předchůdců. A my víme, že to bylo Boží dílo. Na závěr se pomodlil: "Bože, tyto tvé skutky jsou stejně neodvolatelné jako tvé vzkříšení z mrtvých. Dnes tě prosíme: navzdory našim hříchům či zásluhám, tak jako jsi nám před 35 lety hlásal svobodu, před 30 lety jsi nám ji dal, zachovej nám ji i dnes. Chraňte Ukrajinu, chraňte naše lidi. Nedbej na naši spravedlnost nebo hříšnost, ale pohleď na svatost své církve - mučednice, svého lidu, který jsi přišel spasit."

Na závěr mi dovolte citovat z portálu CHRISTIANITAS, kde na otázku „Co nás může zachránit?“, jsem nalezla tuto odpověď: V současné situaci už pro nás křesťany, opravdu nemá smysl spekulovat nad tím, kdo je v tomto sporu zlý a kdo je dobrý. Modleme se a prosme Boha, aby nám daroval mír. Pomáhejme utečencům. Připojme se na žádost papeže Františka k postu na Popeleční středu a obětujme ho za mír na Ukrajině. A určitě můžeme udělat i více. Když tuto situaci nezvládnou vyřešit naši politici, udělejme to my. Půst o chlebě a vodě nejen v tento jeden den, pokání a modlitby, svatý růženec učiní mnoho. Přece i muži ze starého města Ninive svědčí, že po jejich postu se „Bůh smiloval a nestihl je neštěstím, kterým jich zamýšlel postihnout.“

Vždyť Panna Marie je naše naděje. Byla to ona, která stála u prvního zázraku v galilejské Káni, kdy na její prosbu byla proměněna voda ve víno. A budeme-li ji prosit, jak říká naše píseň: „Ó královno nebeská, celý svět to dosvědčuje, že kdo v tebe důvěřuje dobrou Matku v tobě má! Ty ho slyšíš a vyslyšíš ve své lásce přečisté jeho prosby zajisté.

Každý den je mozno se připojit v modlitbě růžence v 18:30 h na TV Lourdes.