Papež František zasvětí Rusko a Ukrajinu

P.M. z Fatimy
23. březen 2022

Papež František zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v pátek 25. března na svátek Zvěstování Páně, o páté hodině odpolední v době kající slavnosti v Bazilice svatého Petra v Římě. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce.

Tato zpráva by měla naplnit hlubokou radostí, povzbuzením a odvahou všechny katolíky, neboť je spojená s nadějí, že přinese mír v Rusku a na Ukrajině.

V souladu s přáním P. Marie, které předala sestře Lucii, papež zve biskupy, aby se s ním sjednotili v aktu zasvěcení. Z dopisu 17. března apoštolský nuncius v USA Mons. Chtistophe Pierre informoval předsedu Konference biskupů USA Mons. Josého H. Gomeza, že papež František „má v úmyslu pozvat každého biskupa společně s jeho kněžími, aby se podle možností zúčastnili tohoto aktu.“

Rada biskupů Latinské Ameriky (CELAM) vyzvala 22 biskupských konferencí Latinské Ameriky a Karibiku, aby se připojili k „úmyslu Svatého Otce při příležitosti tohoto mariánského aktu“.

Současně také evropští biskupové vítají pozvání papeže Františka adresované biskupům světa a jejich kněžím, aby se k němu připojili v modlitbě za mír a v zasvěcení a svěření Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Předseda ČBK olomoucký arcibiskup Jan Graubner již vyzval jednotlivé české a moravské diecéze, aby se k těmto pobožnostem rovněž připojily.

Modlitba z Baziliky svatého Petra bude přenášena prostřednictvím Mondovize, Youtube kanálu Vatican Media Live a v České republice je 25. března od 17.00 hodin zařazena do vysílání TV Noe.

Proč chce papež František zasvětit Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie?

Již v minulosti se pokusili papežové udělat to, o co je Panna Marie žádala ve Fatimě, avšak z nějakého záhadného důvodu, se jim to nikdy nepodařilo. Proč nejen Rusko, ale Rusko a Ukrajinu? Jednak o to žádali biskupové Ukrajiny. V roce 1917 P. Marie požádala o zasvěcení Ruska svému Neposkvrněnému Srdci. Jak tehdy vypadalo Rusko, tak vypadá dnešní Ukrajina, která byla součástí Ruska. Ukrajina a Rusko tehdy tvořili jeden stát. Proč by tedy nyní nemohla být mimo Ruska zasvěcená i Ukrajina jak o to žádali ukrajinští biskupové? Rusko a Ukrajina jsou spojené, protože Rusko bojuje proti Ukrajině. Kde se uskutečnil křest Rusi, který Rusové oslavují jako křest svého státu? V Kyjevě. Pokud by se zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci P. Marie uskutečnilo v ohlášené podobě, bylo by jednou z nejdůležitějších událostí v dějinách Církve pro současnou generaci.

Klamal by sám sebe ten, kdo by si myslel, že prorocké poselství Fatimy je ukončené.
Benedikt XVI.

Největší pronásledovaní Cirkve nepřichází od jejích nepřátel zvenku, ale pramení z hříchu uvnitř Církve, a proto má Církev hlubokou potřebu znovu se naučit pokání, přijat očistění.
Benedikt XVI. ve Fatimě.

Je nutné zvlášť zdůraznit, pokud naše prosba k Bohu nemá být pokrytecká, musí být poznamenaná hlubokou lítostí nad našimi hříchy, mezi které patří i lhostejnost. Nemůžeme přece prosit Boha, aby nám daroval mír, pokud nejsme připraveni udělat konkrétní kroky k obrácení a nápravy našich hříchů a naší lhostejnosti. A především nemůžeme prosit Boha jen o návrat stavu před válkou.

Pokud Bůh dopustí bolestivé události, vždy se snaží o očištění člověka. Z Božího pohledu je totiž skutečným zlem, které je třeba odvrátit, hřích, kterého důsledkem jsou války a katastrofy. Řekneme si, to se přece týká těch druhých, ne nás věřících. Problém je v tom, že často chceme být zdraví a žít v pohodě bez toho, abychom bojovali proti zlu v nás a ve světě. Ano, i když se nám to nelíbí, že se zvyšuje počet potratů, eutanázií a šíří se ideologie genderu, možná nás mrzí i pohled na prázdné kostely a všeobecné opuštění víry apod, ale v hloubce duše by nás to až tak moc netrápilo, pokud všechno toto zlo by nadále doprovázela hospodářská prosperita, více-méně „mír“, zdraví a blahobyt.

Podstata fatimského poselství, které není ničím jiným než opakováním hlubokého smyslu celých posvátných dějin, lze najít v upřímné výzvě Matky Boží v den posledního zjevení, když se se smutným pohledem obrátila na malou pastýřku: „Ať už více neuráží Boha, našeho Pána, který už je velmi urážený!“ Právě tato prosba P. Marie nás musí vést k tomu, abychom v této historické chvíli měli největší starost o to, aby byl svět očištěný od hříchu, a ne osvobozený od války, která je právě jejím důsledkem.

Proto si zasvěcení vyžaduje i naše pokání!

Zasvětit národy a jmenovitě Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, jak to výslovně Panna Maria žádala ve Fatimě, jako lék proti neštěstím, které postihují lidstvo kvůli hříchům a ohavnostem, kterých se opakovaně dopouští, znamená odevzdat tyto národy Panně Marii aby byly vyňaté z moci Zlého, který je chce využit na to, aby všude šířil smrt, lež a záhubu a přenést je do archy spásy, která je Neposkvrněné Srdce Panny Marie.

Ve Fatimě však Matka Boží žádala spolu se zasvěcením i odprošující sv. přijímání po dobu prvních pěti sobot a pokání. To znamená především uznat, že válka a katastrofy jsou prostředky, kterými Bůh nechává trestat svět. Panna Maria používá právě výraz „trest“, i když se to dnes lidem nelíbí. Skutečnou příčinou zla, které nás postihuje, jsou totiž naše hříchy, naše nestálá neposlušnost vůči Bohu, pošlapávání Jeho přikázání, úplný nedostatek úcty a oddanosti vůči Němu, Nejvyššímu dobru.

Pán Bůh je sice nekonečně milosrdný, ale jak zdůrazňuje sama Matka Boží, jeho milosrdenství z pokolení na pokolení je pouze s „těmi, kteří se ho bojí“, tedy kteří Ho milují, mají před Ním hlubokou bázeň, uznávají Jeho svrchovanost a s upřímnou radostí se mu úplně podřizují.

Aby bylo zasvěcení skutečné, musí jej provázet pokání, protože skutečným zlem, které je třeba odvrátit, je hřích, kterého důsledkem je válka.

Zasvěcení se Panně Marii nepovažujeme za magický úkon, díky kterému dostaneme to, co se nám hodí, aniž bychom se sami přičinili. Bylo by proti Bohu žádat mír a blahobyt bez toho, abychom chtěli skoncovat s hříchem, bez toho, abychom se soukromě i veřejně vzdali způsobu života, který uráží Boha. Pokání je absolutně nevyhnutelné, stejně jako odprošování.

Prozřetelnost chce, aby tento akt byl vykonaný uprostřed Velkého půstu, který je v naší době už velmi zmírněný, tedy zbavený těch kajících praktik, jako je přísnost a zdrženlivost od masa. Ale nejlepším způsobem, jak podpořit tento akt zasvěcení je prožit postní dny tak, jak Bůh po staletí učil svoji Církev: zdrženlivostí od masa (nejlepší od všech potravin živočišného původu) a postem, tzn. pouze jedním jídlem denně, který je možný zmírnit jedním nebo dvěma lehkými jídly.