Modlitba za pravdu

bílá holubice
29. leden 2024

Ve své emailové korespondenci jsem našla Modlitbu za pravdu od Karla Čapka, kterou uveřejnil v Lidových novinách 25. září 1938. Mám za to, že byť je to text psaný před více jak 85 lety, neztratil nic na své aktuálnosti. Přátelé posuďte sami:

 

Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži.

Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem.

Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propasti, jež snad ani desítky let vyrovnají.

Bože, jak bude vypadat, jak se bude vyvíjet Evropa obluzená tolika nenávistnými lžemi!

Jak bude možné soužití mezi lidmi a národy, jeli mezi ně vrženo tolik urážek, tolik opovržení a vzteků!

Copak si snad někdo představuje, že tento stav ducha má a může trvat bez konce?

Copak si věčně má soused ošklivět souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mstivou a úkladnou ránu?

I po válce si mohou národy podat ruce; mohou si sebe rytířsky vážit a navázat vztahy důvěry.

Ale na bojišti lži nebude navěky důvěry ani cti; každá lež zajde, ale zůstane po ní nenávist a opovržení; tělo se zahojí dřív než duše.

Bože, jak hrozně je zraňována duše tohoto národa, jak tohle se má jednou zahojit nebo odpustit!

Copak se toho nezhrozí národové, jaký nenávistný, navěky zlý a nepřátelský svět se takto buduje? Nemá snad nikdy být mír nebo aspoň oddech v křečovitém smrtelném nenávidění?

Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc než smlouva míru, bude to cennější než každé spojenectví.

Nikdo, žádný národ, žádný stát si nebudiž jist, pokud mohou být lidské vztahy kdykoli korumpovány nástroji lži.

Nebude jistoty, nebude smluv, nebude ničeho platného a bezpečného, pokud vědomí kteréhokoliv národa bude zkřivováno záměrnou lží.

Za každou lží jde úklad a násilí; každá lež je útok na bezpečí světa.

Nikdo nebude žít v míru ani za nejsilnější hradbou z oceli a betonu; okřídlená lež se vysměje všem vašim pevnostem.

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení.

Jaké to bylo divné jasnozření, kdy náš Masaryk vepsal do našeho státního znaku slova Pravda vítězí.

Jako by tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ, a už předem razil heslo pro toto utkání.

S tím heslem můžeme jít do boje; ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru.

Neboť jenom bez lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem kterýmkoliv.

Bože, vrať světu pravdu!

 

Za otce lži je považován satan. Vzpomeňme si na vidění papeže Lva XIII., který vydává svědectví, v němž stručně vypráví o tom, jak slyšel satana a Ježíše, a o příšerném vidění pekla. Tato fakta se dobře doplňovala s charismatickými událostmi, které Pán dal lidstvu prostřednictvím fatimských zjevení, mystických zkušeností blahoslavené Kateřiny Emmerichové (1774 – 1824) a vizionáře z La Saletty Maximina Girauda (1835 - 1875).

Papežové měli hroznou satanovu činnost vždy dobře na mysli. V roce 1994 svatý papež Jan Pavel II. žádal, aby se tato modlitba stala zase aktuální: „Žádám všechny, aby na ni nezapomínali a modlili se ji, a tak obdrželi pomoc v bitvě proti silám temnot a proti duchu tohoto světa.“ (Regina Coeli, 24. dubna 1994). Proto nezapomeňme ani my a zařaďme tuto modlitbu proti lži do svých denních modliteb.

 

Modlitba k Sv. Michaelovi:

 

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji.

Proti zlobě a úkladům ďáblovým buď nám záštitou.

Ať mu Bůh přikáže, pokorně prosíme.

Ty pak, kníže vojska nebeského,

Satana a jiné duchy zlé,

kteří ke zkáze duší světem obcházejí,

božskou mocí do pekla svrhni.

Amen.