Křtiny – Poutní chrám Jména Panny Marie

Kostel Panny Marie v Křtinách
10. srpen 2015

Někdy na přelomu jara a léta jsem zaslechla, že z okolí Kroměříže se vydávají poutníci na pěší pouť do Křtin. Zdálo se mi, že Křtiny jsou někde hodně daleko až v Moravském krasu. Tak jsem ještě více obdivovala poutníky, že se vydávají na tak dlouhou pouť.

Svou letní dovolenou jsem vyměnila za odborný seminář u Brna. Jaké bylo mé překvapení, že z Nemojan to bylo do Křtin jenom 15 km. Tak bylo rozhodnuto. Konečně i já poznám barokní perlu Moravy - Křtiny. Navíc mou zvědavost podnítila i vzpomínka na televizní pořad po stopách Santiniho.

 

Jako správný poutník, který nahlédne na mapu, tak jsem nahlédla na internet. A na stránkách mne uvítal Mons. Jan Peňáz, farář slovy:

Milí farníci a poutníci, vážení návštěvníci našich stránek, zdravím vás všechny křesťanským: Chvála Kristu a Marii. Zvu vás do Křtin.

Zvu ty, kteří obdivují dílo Božích rukou - krásnou přírodu Moravského krasu, jehož branou Křtiny byly a jsou - a dílo lidských rukou, především náš barokní chrám Páně, který ke cti jeho Matky navrhl Jan Blažej Santini Aichl a který postavili jeho spolupracovníci a nám předali jejich následovníci.

Zvu do kostela všechny, kteří v něm zamíří ke svatostánku a před Pánem Ježíšem poctivě pokleknou (ti, kdo ze zdravotních důvodů opravdu nemohou, se uctivě ukloní).

Zvu všechny, kdo souhlasí se svatým Janem Pavlem II., který říká, že společná modlitba růžence je nejlepší přípravou na mši svatou.

Zvu všechny, kteří přivítají, že chvíle před přijímáním Těla Páně nejsou rušeni pobíháním po kostele, neboť ve Křtinách - jak to má být - se pozdravení pokoje dává jen nejbližším sousedům.

Zvu ke stolu Páně všechny, kdo rádi přijímají v klidu, ne ve frontě, ale v kruhu kolem oltáře, takže každý se může připravit a zavčas a svobodně vybrat svůj způsob: ve stoje nebo v kleče, do úst nebo na ruku.

Zvu do Křtin všechny, kteří se chtějí připravit klidnou svátostí smíření, protože při každé mši svaté jeden kněz zpovídá vzadu pod kůrem a vy si můžete vybrat klasickou zpovědnici nebo novější zpovědní místnosti, které se nám podařilo udělat z dosud nepoužívaných bočních vchodů.

Zvu všechny, kteří jsou rádi, že při mši svaté také někdy zazní zpěvy či modlitby v latině, mateřské řeči církve.

 

Seminář byl ukončen a já se vydala po úzkých cestách Drahanské vysočiny na svou minipouť. Chrám ozářený pozdním odpoledním sluncem byl opravdu majestátní a nádherný. Je skutečnou barokní perlou. Historie tohoto místa je velmi zajímavá, ne všechny historické prameny se dochovaly. Křtiny souvisí s rozvojem premonstrátského kláštera v Zábrdovicích. Roku 1299 listina cenedského biskupa Antonína uvádí udělení odpustků pro návštěvníky křtinského a zábrdovického kostela.

Nynější chrám Panny Marie byl projektován Janem Blažejem Santini Aichlem v letech 1709 – 1711. Projekt byl zahájen 1712 stavbou rezidence. Roku 1744 byl dostavěn a 1750 byl posvěcen. Po vnitřních výzdobách byl vysvěcen 21. dubna 1771, tedy po 43 letech od zahájení jeho výstavby. Nad svatostánkem je umístěna socha Panny Marie, ke které více jak sedmi stoletích putují menší či větší počty poutníků.

V pozdním odpoledni byl chrám otevřen pro všechny. Tak jak zval Mons. Jan Peňáz jsem vstoupila do svatyně a v tichu svěřila sebe i své blízké ochraně Panny Marie. Byly to nezapomenutelné okamžiky.

Oltář v kostele Panny Marie v Křtinách

MODLITBA K RODIČCE BOŽÍ

 

Zdrávas Maria, Matko milosrdenství!

Zdrávas potěšení zarmoucených!

K Tobě volám v trápení mém,

pod Tvou ochranu se utíkám v úzkostech mých.

Ty jsi jedině útočiště mé, ó Maria!

Kdo mne přijme,

Ty-li mne zavrhneš, ke komu půjdu,

Ty-li mne oslyšíš? Ditě Tvé nehodné sice jsem,

Varhany v kostele Panny Marie v Křtinách

Ty ale žádného neopustíš,

který důvěrně pod Tvou ochranu se utíká.

Smiluj se tedy nade mnou o matko má,

a jako Tys nalezla milost u Boha,

dej mi milost naleznout u Tebe

a vypros mi u Pána Boha všech hříchů odpuštění,

stůj při mě, ó Panno svatá, v mé nemoci,

stůj při mně zvláště v hodině smrti,

aby nezvítězili nade mnou moji nepřátelé. Amen.