Křížová cesta v Lurdech

13. březen 2019

Křížová cesta je modlitbou úzce spjatou s postním obdobím. Projděme křížovou cestu, která je umístěna nad bazilikou v Lurdech. Obraťme se na P. Marii, která nás po této cestě provázela.

Pane Ježíši, chci být s Tebou na Tvé cestě. Chci po ní trpělivě kráčet jako Ty. Přijmi moji zbožnost jako náhradu za hříchy, kterými jsem Tě zarmoutil. Pomáhej mi, abychom se naučili s Tvojí matkou Marií říkat: "Ať se mi stane dle tvého slova!" Chci očistit své srdce od pýchy, která nehledá Tvou vůli, ale mou. Která nechce kráčet s Tebou, ale hledá boční chodníčky, nepravdy a sobectví. Pane, jsem slabý, pomoz mé křehkosti. Amen.

1. zastavení: P. Ježíš je odsouzen na smrt

Kněz.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Lid.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ó Ježíši, pro tak nespravedlivý rozsudek, který jsem i já svými hříchy zavinil, vysvoboď mne od smrti věčné, již nejednou zasloužené.

Kněz.: Smiluj se nad námi Ježíši.

Lid.: Smiluj se nad námi. 

 

2. zastavení: P. Ježíš přijímá kříž

Kněz.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Lid.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ó Ježíši, jenž jsi těžký hřích a s ním hříchy celého světa ochotně vzal na sebe, pomoz mi, abych svůj kříž trpělivě nesl, své hříchy vyznal a litoval všech svých provinění.

Kněz.: Smiluj se nad námi Ježíši.

Lid.: Smiluj se nad námi. 

3. zastavení: P. Ježíš poprvé padá pod křížem.

Kněz.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Lid.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ó Ježíši, velká tíha mých hříchů Tě srazila k zemi. Vyznávám je a prosím za odpuštění. Dej mi sílu, abych se jich dokázal vždy vyvarovat.

Kněz.: Smiluj se nad námi Ježíši.

Lid.: Smiluj se nad námi. 

 

4. zastavení: P. Ježíš se potkává se svou matkou.

Kněz.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Lid.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ó Ježíši, jak bolestné bylo toto setkání. Ukaž mi své milosrdenství skrze P. Marii, svoji i mou milující Matku, nyní i v hodinu mé smrti.

Kněz.: Smiluj se nad námi Ježíši.

Lid.: Smiluj se nad námi. 

 

5. zastavení: Šimon z Kyrény pomáhá P. Ježíši nést kříž.

Kněz.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Lid.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Uděl mi Ježíši milost, abych v tomto světě nesl za tebou kříž ne z přinucení, ale dobrovolně a radostně až do konce mých dní.

Kněz.: Smiluj se nad námi Ježíši.

Lid.: Smiluj se nad námi. 

 

6. zastavení: Veronika podává P. Ježíši roušku.

Kněz.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Lid.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ó Ježíši, vtiskni památku svého hořkého umučení hluboko do mého srdce a nedej mi nikdy zapomenout, co jsi z lásky ke mně vykonal a vytrpěl.

Kněz.: Smiluj se nad námi Ježíši.

Lid.: Smiluj se nad námi. 

 

7. zastavení: P. Ježíš podruhé padá pod křížem.

Kněz.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Lid.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ó Ježíši, smiluj se nade mnou a pomáhej mi, abych neupadal do svých starých hříchů znovu a znovu.

Kněz.: Smiluj se nad námi Ježíši.

Lid.: Smiluj se nad námi. 

 

8. zastavení: P. Ježíš potkává jeruzalémské ženy.

Kněz.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Lid.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ó můj bolestný Ježíši, lituji svých hříchů, jimiž jsem tě urazil, ne tak pro tresty za ně zasloužené, jako spíše proto, že jsem způsobil bolest tobě, který mne upřímně miluješ.

Kněz.: Smiluj se nad námi Ježíši.

Lid.: Smiluj se nad námi. 

 

9. zastavení: P. Ježíš padá potřetí pod křížem.

Kněz.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Lid.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ó Ježíši, svými slabostmi, které jsi prožíval na celé své bolestné cestě, mi prosím pomáhej, abych překonával všechna pokušení, které mne od tebe odvádí.

Kněz.: Smiluj se nad námi Ježíši.

Lid.: Smiluj se nad námi. 

 

10. zastavení: P. Ježíše svlékli ze šatů.

Kněz.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Lid.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ó Ježíši nejčistší, dej, abych starého člověka se všemi nepravostmi svlékl tak, aby se mi vše, co svět nazývá sladkým, obrátilo v hořkost a ty byl mou jedinou sladkostí a potěchou.

Kněz.: Smiluj se nad námi Ježíši.

Lid.: Smiluj se nad námi. 

 

11. zastavení: P. Ježíše přibíjejí na kříž.

Kněz.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Lid.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ó Ježíši, s tvou milostí mi dopřej, abych pochopil, jak je důležitá jednota s tebou. Ať si uvědomím důležitost jednoty ve svých vztazích.

Kněz.: Smiluj se nad námi Ježíši.

Lid.: Smiluj se nad námi. 

 

12. zastavení: P. Ježíš umírá na kříži.

Kněz.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

L.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ó Ježíši, nechť tvá smrt je mým životem! Dej, abych po všechny dny umíral hříchu, světu a všem zlým náklonnostem, a jen v tobě byl živ a jedenkrát blaženou smrtí došel do života věčného.

K.: Smiluj se nad námi Ježíši.

L.: Smiluj se nad námi.

 

13. zastavení: P. Ježíš je sňat z kříže a vložen na klín P. Marie.

Kněz.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Lid.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ó Matko bolestná, vypros nám u svého Syna té milosti, abychom přijímali vždy do svého srdce přesvaté tělo v nejsvětější svátosti oltářní.

Kněz.: Smiluj se nad námi Ježíši.

Lid.: Smiluj se nad námi. 

 

14. zastavení: P. Ježíš je položen do hrobu.

Kněz.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Lid.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ó Ježíši, jen tobě chci žít a tobě zemřít, abych povstal jednou s tebou z hrobu oslaven.

Kněz.: Smiluj se nad námi Ježíši.

Lid.: Smiluj se nad námi. 

15. zastavení: P. Ježíš vstal slavně z hrobu.

Kněz.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti.

Lid.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Vstal slavně z hrobu, Aleluja. Ó Ježíši, pomoz mi prosím, ať každý den prožívám radost nedělního rána.

Kněz.: Smiluj se nad námi Ježíši.

Lid.: Smiluj se nad námi. 

 

Závěrečná modlitba

Děkuji, P. Ježíši, za Tvé utrpení na křížové cestě. Dej, abych dokázal více trpět za druhé.

Děkuji, P. Ježíši, za Tvou trpělivost. Dej, abych byl trpělivější, než dosud.

Děkuji, P. Ježíši, za Tvou pokoru. Dej, abych se nepovyšoval nad druhými.

Děkuji, P. Ježíši, za Tvé odpuštění. Dej, abychom si odpouštěli před západem slunce.

Děkuji, P. Ježíši, za Tvou obětavou lásku k nám. Dej, ať se mi aspoň trochu daří napodobit Tvou dokonalou lásku.

AMEN.