P. Mgr. Jiří Změlík - Jeho následovník...

P. Mgr. Jiří Změlík
26. leden 2021

U jména tohoto služebníka Božího bude od 22.1.2021 znamení kříže, neboť tohoto dne byl povolán na věčnost Tím, komu sloužil. Určitě každého, pokud si pozorně pročte smuteční oznámení až do konce, zaujme ovečka i verš z Písma „Budete mými ovcemi, které já pasu, vy lidé, a já vám budu Bohem, je výrok Panovníka, Hospodina.“ (Ez 34,31)

ovečka

Otec Jiří byl povolán na věčnost v necelých padesáti letech, lze říci, že byl mlád. Z farní kroniky se dozvíme, že do naší farnosti nastoupil jako mladý kněz. Po letech kaplanské služby byl ustanoven administrátorem v Napajedlech a excurendo pro Halenkovice.

Na mládí je krásné odhodlání zapojit se ze všech sil do kněžské služby a sloužit všem svým farníkům. Za pět let jeho služby v naší farnosti došlo k opravě kostela, sakristie, jsou restaurovány památné kříže, socha Sv. Petra i kaplička na Hradské.

Rozvíjí se také duchovní život farnosti, ve škole je výuka náboženství, farníci se účastní poutí na Svárov, z farnosti vzešly dvě duchovní povolání (sestra Gratia skládá sliby 2001, Pavel Kaška přijímá jáhenské svěcení 2005). Otec Jiří požehnal novou hasičskou zbrojnici, za jeho působení vznikly skupiny žen, které se starají o úklid kostela. 1. 7. 2005 odchází otec Jiří Změlík, který u nás působil požehnaných pět let, jako správce do farnosti Bojkovice, kde vykonával svou kněžskou službu do posledních dnů svého života.

Bez modlitby by nebylo možno, aby se Pán Bůh dotkl člověka a změnil ho. Pouze ten, jehož se „dotkne Bůh“, dokáže nést svůj kříž statečně a bez reptání. Je schopen dokázat to, co jiný nezvládne. Stává se tím, koho respektujeme, vážíme si ho a žádáme o radu na naší životní pouti. Poznáváme ho jako člověka prostého a nenápadného, avšak něco zvláštního z něj vyzařuje. Mám za to, že Otec Jiří byl statečný a zbožný kněz, s velikým, milujícím lidským srdcem.

Otče Jiří, my halenkovští farníci na Vás nezapomínáme, děkujeme za Vaši kněžskou službu v naší farnosti, za povzbuzení v každodenním životě a prožité přátelství. Věřím, že ani Vy na nás. S vděčností pamatujeme na Vás ve svých modlitbách a věřím, že jednou, až Pán zavolá, půjdete nám naproti.

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY K POHŘBU P. JIŘÍHO ZMĚLÍKA – SOBOTA 30. LEDNA 2021

 

BOJKOVICE – v 10:00 h

  • Pohřeb bude přenášen online: přes fb farnosti Bojkovice
  • Účast v kostele: pouze členové farních rad farnosti Bojkovice a Nezdenice, starostové a kněží koncelebrující s biskupem
  • Účast venku: za dodržení protiepidemiologických opatření; venku je rozhlas
  • Informace pro kněze: kněží se převlékají v Církevní střední škole pedagogické a sociální (Husova 537) – cca 0,5 km od kostela na stejné ulici. Parkovat se dá v areálu školy. Jinak budou pořadatelé navádět, kde zaparkovat
  • Po pohřbu bude malé pohoštění v Církevní střední škole

 

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – ve 14:00 h

  • Pohřeb bude přenášen online: přes webové stránky farnosti: www.faraklobouky.cz
  • Účast v kostele: pouze nejbližší rodina a kněží koncelebrující s biskupem
  • Účast před kostelem: za dodržení epidemiologických opatření; venku je rozhlas
  • Informace pro kněze: parkování (omezené, cca 15 aut) na farním dvoře – více místa je na náměstí (cca 150 m pod kostelem); kněží se převlékají v Pastoračním domě, který je na dvoře fary; průvod půjde z tohoto místa; přivezte si, prosím, albu a fialovou štólu

Prosíme o modlitbu za otce Jiřího, jeho příbuzné a za nová kněžská povolání. R.I.P.