Díky všem…

hořící oranžové svíčky
26. únor 2023

Při čtení denních zpráv 15. a 16. února nám přišla na mysl společná myšlenka na modlitbu růžence za mír. Jak bylo avizováno ve zprávách, očekával se zásadní projev prezidenta Bidena v úterý v Polsku a následně projev prezidenta Putina v Kremlu.

Na otázku, co s tím můžeme udělat, my „obyčejní smrtelníci“ jsme si mezi přítelkyněmi řekly: „No to nejdůležitější je modlitba růžence a modlitba za mír, kterou předala P. Maria Idě v Amsterodamu.“ Evička připomněla, že Panna Maria ve Fatimě na otázku Františka odpověděla, že nestačí jeden růženec, ale tisíc... A tak jsme se obrátily na své blízké a přátele. Otec Tomáš nám umožnil po mši svaté oslovit i naši farnost s prosbou o modlitbu růžence.

Původně jsme předpokládaly dobu modliteb od 8:00 do 20:00 hodin, každý z nás se bude modlit jednu hodinu. Nakonec první modlitba růžence započala v 5:00 a končila v 21:00 hodin. Mimo přihlášené dobrovolníky se modlili i další, kteří si zvolili čas podle svého pracovního rozvrhu. Jmenovitě se zapojilo 23 účastníků a 10 z nich byli naši farníci. Modlili se bratři a sestry v Halenkovicích, v Napajedlech, Starém Městě, Brně, Praze, Zlíně, Luhačovicích, Kyjově a na ostatních místech naší země. V době, kdy mnozí teprve vstáváme, přišla zpráva od Renatky, která modlitbu začínala s poděkováním, že se mohla modlitby zúčastnit a že se určitě zase příště ráda přidá, bude-li tato možnost. Po 21. hodině přišla SMS, od posledního účastníka, plná radosti, že jsme mohli svou modlitbou přispět k vyslyšení našich proseb za mír.

„Děkuju... Ano, kněžství Božího lidu Nové smlouvy znamená i tuto službu. A zdánlivá obyčejnost zvolené modlitby jednak navazuje na bohatou zkušenost staletí a mnoha lidí známých i neznámých, ale je také prevencí proti excesům, ke kterým tu a tam dochází. Přeju vám pokojný den!“ Těmito slovy poděkoval všem účastníkům, kteří se zapojili, náš jáhen pan Černuška.

P. Maria ve Fatimě nás vybízí k modlitbě růžence za mír. Vzaly jsme si k srdci i dějinné události, kdy modlitba růžence zachránila Evropu a to nejednou.

Nad vstupními dveřmi Růžencové baziliky v Lurdech je zobrazena Matka Boží, jak předává sv. Dominikovi, zakladateli řádu dominikánů růženec. Roku 1214 se P. Maria zjevila Dominikovi a vybídla ho: " Šiř můj žaltář, jestliže chceš tyto zatvrzelé duše obrátit!" Dominik, bojující proti Albigenským, uposlechl.

Roku 1566 papež sv. Pius V., velký reformátor církve, pevně věřil slovům Panny Marie, že modlitba růžence disponuje nejúčinnější silou, jak zastavit šíření herezí, napomoci obrácení duší a zachránit křesťanství před agresí nekřesťanských vojsk. 7. října roku 1571 zvítězila spojená křesťanská vojska v námořní bitvě u Lepanta nad několikanásobně větší tureckou přesilou, Evropa byla zachráněna. Katolická církev se také ubránila myšlenkovému náporu protestantismu, katolické státy jižní Evropy si uhájily svou identitu. 

S růžencem v ruce vyzýval kapucín Marco d´ Aviano roku 1683 u Vídně spojené katolické oddíly pod velením polského krále Jana Sobieského k obraně města před mnohonásobnou tureckou přesilou a proti všemu očekávání zvítězily.

Jaký byl důvod zasvětit kostel Panně Marii Vítězné a sv. Antonínu Paduánskému, kde se nachází soška Pražského Jezulátka? Mariánské patrocinium bylo zvoleno s ohledem na milostný obraz Panny Marie Vítězné ze Štěnovic, jehož zázračné moci bylo připisováno vítězství katolického vojska v bělohorské bitvě.

To byly ty hlavní důvody, proč jsme zvolily tento den pro naše modlitby za mír. Jedině modlitba růžence nás může zachránit!

„Blahoslavená Panna nepřišla v místech svého zjevení (La Salette, Lurdy, Fatima) lidstvo strašit, ale zachraňovat. Cílem a obsahem jejího poselství nebyly na prvním místě zázraky. Neposkvrněná Panna přišla jako naše dobrá matka varovat svět před nevěrou v Boha, která končí osobní záhubou. Přišla varovat před vzrůstající pýchou, která končí masovou záhubou. Přišla varovat před materialismem, který končí záhubou slabších lidí. Neposkvrněná Panna přišla také slabé posilovat ve víře, nemocné uzdravovat na těle i duši, přišla naučit mocné sklánět se ke slabým, přišla oživit lásku, po níž se mají poznat ti, co následují Krista.“ (P. Rudolf Kopecký O.Melit.)

Modlitba růžence se může zdát někdy dlouhá a myšlenky se při stálém odříkávání stejných tajemství občas zatoulají někam jinam. Naše ústa i přesto odříkávají, co mají a prsty kloužou dál po malých dřevěných korálcích. Naše duše se spojuje s naší nebeskou matkou a my se necháváme unést Mariiným rodinným albem. Je stejně jako naše album plné radosti i bolesti. Prožíváme s Ní celý její život. Chvíle štěstí i utrpení. Zatímco tiše klečíme v kostele, kráčíme po ulici nebo sedíme ve vlaku, naše srdce se otevírá a proud nekonečné lásky nás pozvedá k nebi. Vzhůru k Otci, k tomu, u nějž náš život začal a u nějž také skončí.

Upřímné díky Vám všem, kteří jste přijali účast v modlitbách za mír. Věříme, že úterní modlitba nebyla modlitbou první a zároveň poslední, ale že se budeme i nadále setkávat ve společné modlitbě za mír na světě.