Byl naším bratrem v Kristu

Václav Kalivoda
16.červen 2020

Myslím, že v roce 1978 se přistěhovali do Halenkovic naši noví sousedé, mladý manželský pár s třemi děvčaty. Byl to nový pan ředitel školy Václav Kalivoda a jeho paní Květa, učitelka. Přestože v době svého příchodu na Halenkovice nemohli díky povolání praktikovat svou víru, bylo vidět, že svou vírou žili. Zapojili se do veřejného života obce, stáli u zrodu školních divadelních představení, upravovali a zkrášlovali okolí domu a později i bytovky.  Maminka, babička Kalivodová zasela do srdcí svých dětí rodinnou soudržnost a společné sdílení všech důležitých okamžiků, ale i radostných setkávání u příležitostí svátků a slavností.

Pan Václav Kalivoda se snažil naslouchat božímu hlasu a dodržovat smlouvu, kterou Bůh uzavřel s lidmi, když nám dal desatero. Hospodin nám dává zaslíbení, které pan Václav přijal. „Budete-li dodržovat smlouvu, budete mým majetkem. Dám vám svoji péči a budete mít podíl na mém životě a já budu mít podíl na vašem.“

Svobodný křesťan žije ze smíření a spásy, je osvobozen od strachu z posledního soudu. Eucharistie je slavnost našeho ospravedlnění, usmíření, našeho partnerství s Bohem. Ze smutečního oznámení plyne, že jej Bůh povolal na věčnost o Slavnosti Těla a krve Páně. V den, kdy je slaveno Tělo Páně, které pan Václav přijímal při mši svaté.

Víme, že jsme hříšníci, máme k ostatním větší odpovědnost. Byli jsme vyvoleni při křtu, abychom přinesli Boží království i těm ostatním, kteří ho ještě nepřijali. Neboť zadarmo jsme dostali, zadarmo máme dávat. Děkujeme panu Václavu za jeho službu ve farnosti. Přivážel starší a nemocné farníky na bohoslužby, zpíval ve sboru, byl lektorem, přednášel velmi zajímavě a poutavě jak o výchově, tak o pouti do Medjugorje při povídání na faře. 

Cílem křesťanů je vyvolení, poslání stát se nástrojem pro ostatní a jít tak ve šlépějích svého Mistra. Bůh touží po spáse všech lidí, žeň je hojná. Máme vycházet a hlásat, máme sami žít nebeské království konáním dobrých skutků. Snažíme se sami sebe přijímat v té realitě života. Bůh nás učinil odpovědnými za lidi, kteří jej hledají, kteří potřebují Boží záchranu, potřebují bližního a tím pan Václav Kalivoda byl.

Díky Vám za všechno, čím jste nás obdaroval...