Tam, kde se hojí rány těla i duše

domov v Řepích
4. březen 2014

Domov sv. Karla Boromejského je církevní zařízení, ve kterém se spojují čtyři světy a vytvářejí tak zcela ojedinělý projekt. Jsou to řeholnice Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, věkem pokročilí a nemocní lidé, odsouzené ženy a civilní zaměstnanci. Tyto čtyři světy se setkávají v prostorách Domova, aby spoluvytvářely prostředí vzájemné služby a spolupráce.

Náročné ošetřovatelské péče na lůžkách LDN, sociálních odlehčovacích a v denním stacionáři se při kapacitě 92 míst ročně dostane téměř čtyřem stem pacientům, kteří se po nemoci nebo po úrazu či po ztrátě soběstačnosti ve vysokém věku nemohou vrátit domů. Potřebují stabilizaci zdravotního stavu, potřebují povzbuzení po stránce psychické, potřebují základní míru rehabilitace a aktivizace – a hlavně potřebují trpělivost, lásku, čas, potřebují získat důvěru v personál, potřebují vědět, že těm, kdo se o ně starají, na nich  z á l e ž í... Naší hlavní snahou je s trpělivostí a láskou přijímat ty, kteří si v dozrávání svého života zaslouží komplexní péči v prostředí, které pro ně nechce být "jen nějakou eldéenkou", ale   d o m o v e m .

Propojení řeholních sester, odborného civilního personálu, pacientů a také žen odsouzených k výkonu trestu je neobvyklé, ale projekt se během šestnácti let výborně osvědčil a nese své ovoce.

Poslání sester boromejek je velmi prosté – v síle víry jít a účinným způsobem sloužit všem potřebným. Je to jedno, jde-li o člověka nemocného nebo umírajícího, o dítě či dospělého duševně nebo tělesně postiženého, zbaveného svobody. Může jít o člověka chudého fyzicky či duševně, jenž má třeba hmotných věcí nadbytek a přitom mu schází to podstatné – smysl života, láska a důvěra, vědomí a pocit bezpečí.

Ženy, odsouzené k výkonu trestu v budově bydlí a pracují, střídají se na všech pracovištích a konají všechny pomocné práce spolu s personálem. Je to pro ně velká výzva, na kterou v drtivé většině velmi dobře odpovídají. Dostávají pro ně dosud neobvyklou příležitost zamýšlet se nad životem, otázkami nemoci, bezmoci, stáří a umírání. Personál jim věnuje důvěru jako spolupracovníkům a pacienti přijímají jejich přítomnost i služby vděčně a nikdy tak netrpí tím, že pečujících osob je málo a nemají na ně čas. Domov těmto ženám rovněž nabízí dvakrát ročně absolvování akreditovaného sanitářského kurzu. Absolventky si nesou po ukončení doby trestu do dalšího života osvědčení o rekvalifikaci, dobu dobré praxe v práci sanitářky, živý příklad svědomité péče o nemocné i motivaci a zkušenost, že v této práci lze nalézt hodně radosti a vlastního obdarování, protože sloužit druhým má smysl...

Kolektiv lékařů a zdravotníků, sociálních pracovnic i ostatních spolupracovníků se nám už po léta daří udržovat přátelsky stmelený, atmosféra radostné spolupráce je oslovující i zvoucí. Dobrou spoluprací s konziliárními lékaři se daří účinně zlepšovat zdravotní i psychický stav nemocných. Odborně vzdělaný personál si stále rozšiřuje znalosti pomocí školení a seminářů, přímo v Domově pořádáme vzdělávací konference. Veškerá naše snaha směřuje k tomu, abychom nemocným poskytovali kvalitní péči a pomoc a hledali, jak ji ještě můžeme zlepšit.

Také dobrovolníci jsou důležitou součástí týmu, který rozšiřuje nemocným škálu možností využít volný čas. Kromě věnování se jednotlivým pacientům se také zapojují do pořádání různých kulturních činností, spolupracují při organizaci koncertů, ergoterapeutických činností, vyvážejí nemocné do zahrady apod.

Kdo bude číst tento článek, dost možná se zamyslí, jak tuto náročnou službu zvládáme po stránce finanční... Tento rozsah a kvalita péče se naprosto nedá zajistit bez pomoci sponzorských zdrojů, které neustále a intenzívně vyhledáváme, ať v řadách individuálních dárců či firem. Sledujeme grantový kalendář, doslova lovíme každou možnost požádat o dotaci, při pořádání koncertů v našem krásně opraveném kostele oslovujeme veřejnost... Jsme vděční za každou pomoc, které se nám dostane, abychom nemuseli ubírat z toho, co si naši pacienti  z a s l o u ž í – po životě plném práce pro druhé a pro společnost.

Jaký je přínos Domova pro občany Řep?

Domov průběžně přijímá řepské pacienty, ÚMČ podporuje u nás tři lůžka, na nichž mají místní občané přednost před žadateli z jiných částí Prahy, ale pravidelně je u nás v průměru 7 – 8 pacientů, zájem je velký. Je nutné zdůraznit, že pobyt je přechodný, nejsme domov pro seniory, nemohou tu všichni dožít.

Řepští občané mají nadstandardní možnost účastnit se krásných koncertů v našem kostele, většina z nich má vstupné dobrovolné a škála nabídek je pestrá. Výtěžek z koncertů s dobrovolným vstupným však neuhradí ani vynaložené náklady. Máme radost, že takto zprostředkujeme duševní a duchovní obohacení jak pacientů, tak veřejnosti, která si této možnosti váží.

Tags: