A je to za námi...

váhy
31. leden 2018

V době pana Shakespeara by bylo oznámeno, starý král zemřel, ať žije nový. A jako poddaní oddaní svému králi bychom svorně provolávali SLÁVA! Dnes již nemáme krále, ale díky demokracii svobodně můžeme volit toho nebo onoho kandidáta. Volby jsou navíc tajné, tedy nehrozí žádné nebezpečí, že bude někdo náš hlas znát, pokud svůj postoj nezveřejníme třeba prostřednictvím sociálních sítí.

Myslím sí, že každý věřící křesťan, tuto volbu využije a rozhoduje dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, zvlášť když má obě ruce, kterými může konat dobro nebo volit. Vedle volby určitě cítí nutnost modliteb, díky kterým může "vanout Duch“, i kdyby ve svém zaujetí pro svého kandidáta nutnost modlitby opomněl, vždy ji připomíná kněz či biskup ve svém poselství.

Žádná modlitba "nevyjde naprázdno“, všechny jsou vyslyšeny. Bohužel velmi často se stává, že se modlíme téměř automaticky modlitbu Páně... buď vůle Tvá…, ale ve skutečnosti máme na mysli, vyslyš Bože naše prosby, tak jak si přejeme, tedy dle vůle mé. Nevyjde-li vše dle našeho plánu, jsme smutní a možná se dostáváme ještě dál, a začínáme vyčítat Bohu, že nevyslyšel naše prosby dle vůle mé.

My neznáme budoucnost a věříme i vyznáváme, že Bůh je náš milující Otec, který zahrnuje své děti vším, co potřebují. Až následně uvidíme, že to co jsme dostali od milujícího Otce, je pro nás dobré. Jak říká můj zpovědník, až na věčnosti poznáme, proč to Pán činil a jaký záměr měl s námi.

V jednom volebním letáčku jsem nalezla následující postup:

"Inu, volte si koho chcete. Je to vaše svobodná volba. Chci vás jen vyzvat, abyste volili s modlitbou. Vždy a na vše se máme dotazovat Hospodina a podle toho se rozhodnout, ne podle nějaké volební kalkulačky. Věnujte, prosím, 30 minut modlitbám a ptejte se Pána, ať vám řekne, koho volit. Nechte se vést Duchem svatým a důvěřujte mu. Nebojte se, že se stane nějaká pohroma. Důvěřujte Pánu, že má náš národ ve svých rukách. A především: modlete se za oba kandidáty. Žehnejte jim, aby je Pán vedl, mohli poznat Boží lásku a uvěřili v Krista. Ať se oba stanou nástrojem v Hospodinově ruce na tom místě, kde je on chce mít. Byli jsme povolání k žehnání, ne k proklínání. Z našich úst ať nevychází sladký i hořký pramen. Jk 3,8-12.
Modlete se za pokoj (šalom) pro celou naši zemi. Ať se zjeví pravda, ať Hospodin vyjeví myšlení srdcí a ukáže, kde je pravda. Ať Boží pokoj, který převyšuje každý lidský rozum, zaplaví každé srdce, každou mysl a celou naši zemi jako povodeň.“

 

Modlitba za vlast (Kancionál 034)

Bože milosrdný, prosíme tě za naši vlast, za mír, rozkvět a požehnání pro zemi, v níž žijeme, z níž jsme vzešli a kterou milujeme. Dej moudrost všem, kteří vládnou, posiluj svědomitost občanů, aby se v celé naší vlasti upevnila spravedlnost a pokoj k blahu nás všech a k radosti tvé.