Myšlenky na měsíc srpen 2019

Aforismy o víře

 1. Křesťan by měl a má se nechat světci inspirovat, pak ale musí jejich spiritualitu přenést do vlastní situace.  Don Bosco
 2. Jen kdo najde Boha, najde také sám sebe. Helmut Thielicke
 3. Bůh je nás a my v něm, to je náš podíl na jeho království. Edith Steinová
 4. V každém člověku je hluboká propast, jež může být vyplněna jedině Bohem. Blaise Pascal
 5. Jsou-li naše struny dobře naladěny, hraje na naši duši sám Bůh. To je také vše, co musíme dělat: být naladěni na Boha. Hans Urs von Balthasar
 6. Rozumem můžeme Boha hledat, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem.  Josef von Eötvös
 7. Musíte se naučit chytat Boha za srdce, protože tam je jeho nejslabší místo. Terezie z Lisieux
 8. Věčné Slovo zaznívá jedině v tichu. Mistr Eckhart
 9. Člověk neporozumí evangeliu tím, že je bude pouze číst, ale tím, že je bude žít. Charles de Foucauld
 10. Slovo Boží nám nedává vždy sílu, abychom dokázali změnit poměry, ale vždy nám může dát sílu k tomu, abychom je ve víře dokázali snášet. Mikko Juva
 11. Kdo nechce nejprve naslouchat Bohu, nemá co říct světu. Hans Urs von Balthasar
 12. Je-li něco charakteristického pro vírou určovaný život v dnešní době, pak je to vytrvalá a všem protivenstvím vzdorující věrnost. Georg Moser
 13. S nejhlubším tajemstvím křesťanské víry je to jako se sluncem: Nemůžeš se na ně dívat, ale v jeho světle vidíš všechno ostatní. Gilbert Keith Chesterton
 14. Věřím v Boha asi tak, jako nevidomý věří v existenci slunce. On nevěří proto, že by slunce viděl, ale proto, že je cítí. Phil Bosmans
 15. Dobrá mysl a víra jsou spojeny tajemným poutem, protože Bůh nechce žádné zasmušilce. Julius Langbehn
 16. Víra znamená jistotu i tam, kde není žádná jistota vidět. Rudolf Bultmann
 17. Víra je schopnost snášet všechny pochybnosti. Romano Guardini
 18. Bůh rozdává, ale člověk musí otevřít dlaň. Přísloví
 19. Ten, který tě učinil, ví, co s tebou má učinit. Augustin Aurelius
 20. Bůh nás nestvořil proto, aby nás opustil. Michelangelo Buonarotti
 21. To, co dává Bůh, je vždy lepší než to, o co člověk prosí. Přísloví
 22. Bůh, který stvořil poušť, dává vytrysknout i pramenům. Alfred Delp
 23. Existuje-li Bůh, vždy mám ještě něco, v co mohu doufat, i kdyby mi už nikdo žádnou naději nedával.  Joseph Ratzinger
 24. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. Edith Steinová
 25. Bůh nemůže být tvou budoucností, když utíkáš sám před sebou. Petrus Ceelen
 26. Kdo věří, ten se nechvěje. Jan XXIII.
 27. Pro svou práci si vypros od Boha požehnání, ale nečekej, že ji za tebe udělá.  Karl Heinrich Waggerl
 28. Vše, co činíš, čiň dobře, a budeš tím chválit Boha. Augustin Aurelius
 29. Kdo chce něco jiného než Krista, neví, co chce. Filip Neri
 30. Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. Sören Kierkegaard
 31. Vzkříšený Kristus činí z života lidí neustálou slavnost. Athanasius z Alexandrie