Myšlenky na měsíc leden 2021

Pat Collins

Boží vedení

 1. Maria byla a je modelem pravého učednictví, nejen pro svoji touhu naslouchat slovu Božímu a jeho vůli, ale také pro svoji ochotu podle toho jednat.
 2. Bůh nám neustále zjevuje různými způsoby sám sebe a své záměry. Ale abychom ho mohli jasně slyšet, musíme nejdřív umřít sami sobě a více se zaměřit na to, co Bůh dělá.
 3. Co je satelitní navigace pro cestovatele, je svědomí pro toho, kdo chce vést dobrý křesťanský život.
 4. První věc, kterou každý křesťan potřebuje, aby mohl slyšet Boží hlas, je osobní setkání a vztah s Ježíšem Kristem.
 5. Nic bychom neměli začínat ani dělat, aniž bychom se nejprve poradili s Duchem Svatým.
 6. Modlitba je rozhovor duše s Bohem, oboustranná komunikace, ve které Bůh vnitřně duši sděluje, co by měla dělat, a ve které také duše sděluje Bohu, co ji naučil, o co má žádat.
 7. Když se modlíme, můžeme stejně jako Ježíš očekávat, že uslyšíme, jak Otec mluví k našemu srdci a zjevuje nám své slovo a vůli.
 8. Podstatou nové evangelizace je znovu nabídnout setkání se vzkříšeným Pánem, jeho evangeliem a Církví.
 9. Přijmout  Ježíše Krista do svého života znamená, že mu dovolíš, aby od této chvíle bych hlavní postavou tvého života.
 10. Modlitba není ničím jiným než intimním přátelstvím, častým rozhovorem od srdce k srdci s tím, který nám dává poznat, že jsme milovaní.
 11. Není větší svobody než  nechat se vést Duchem, zříci se veškerých výpočtů a snahy všechno ovládat a dovolit, aby nás vedl a orientoval tam, kam si on přeje. On dobře ví, co je v každé době a v každé chvíli třeba.
 12. V hlubinách svědomí odkrývá člověk zákon, který si sám neukládá, ale který musí poslouchat. Neboť člověk má ve svém srdci zákon vepsaný Bohem.
 13. Je důležité, aby ti, kdo touží slyšet hlas Pána, byli otevřeni tomu, co Bůh chce říct, tedy nejen tomu, co by sami rádi slyšeli.
 14. Čím je modlící se člověk klidnější, tím hlubší bude jeho soustředění  a větší jeho vnímavost vůči vnitřnímu Božímu hlasu.
 15. Jestliže se lidé obrátí a vrátí se k Pánu, Bůh je připraven se s nimi setkat a přijmout je.
 16. Odvrátí-li se lidé od hříchu, zakoušejí vnitřní pokoj, který je uschopňuje slyšet Boží hlas promlouvající k jejich srdci.
 17. Bůh Otec nás přitahuje k osobě  a vůli Ježíše skrze touhu, kterou v lidském duchu působí Duch Svatý.
 18. Abychom mohli být naplněni dobrem, musíme se vyprázdnit od zla.
 19. Přestože mnoho lidí v Boha věří, často nemají jasno v tom, po čem od Boha touží. Ptejme se: Po jaké milosti od Boha teď nejvíc toužím?“
 20. Četba Písma svatého má být provázena modlitbou, aby se stala rozhovorem mezi Bohem a člověkem.
 21. Kdykoliv k nám Bůh mluví skrze Písmo, jeho slovo vyžaduje, abychom na ně odpověděli modlitbou nebo skutky ve víře.
 22. Existuje pět zásad, které by měl opravdový křesťan zachovávat: pravidelně číst Boží slovo, naslouchat Božímu slovu, rozjímat Boží slovo, věřit Božímu slovu a jednat podle tohoto slova.
 23. Svědomí je tak trochu jako duchovní GPS. Těm, kdo jsou naladěni na jeho hlas, může nabídnout vedení na cestu k Bohu.
 24. O tři věci se modlím – abych tě viděl lépe, Bože, abych tě miloval více a abych tě následoval den za dnem.
 25. Jako křesťané bychom se měli svěřit ve všem vnitřnímu vedení Ducha Svatého – dovolit mu, aby se stal naším duchovním vůdcem.
 26. Jestliže Duch Svatý někoho pobízí, aby něco udělal, a člověk poslechne, bude to přinášet ovoce.
 27. Těm, kteří se usilovně očišťují od svých hříchů a postupují ve službě  Bohu, je dodávána odvaha a síla, vnuknutí a pokoj. To působí Bůh, aby duše mohla pokračovat v konání dobra.
 28. Věř, že jsem skutečně přítomný v proměněném chlebu a víně. Srdcem Eucharistie je moje srdce tlukoucí láskou. Tato láska proudí ode mě k vám, když mě přijímáte. Přijímejte tedy s vírou a úctou.
 29. Snažme se snést Boží napomenutí, ať už nám je sděluje jakýmkoli způsobem.
 30. Bůh je ve svém milosrdenství k tvorstvu nepřekonatelný.
 31. Jestliže věřící, kteří poznali milosrdnou Boží lásku ve svém vlastním životě, nebudou soudit ty, kdo jim ublížili, ani Bůh je neodsoudí.