Misijní neděle 20. října 2019

Misie 2019 v kostele sv. Josefa
24. říjen 2019

Světový den misií se v celé katolické církvi slaví každoročně už od roku 1926 vždy předposlední neděli v říjnu. Misijní neděle je nejsilnější solidaritou celého světa. V tento den se víc jak miliarda lidí ve 160 zemích světa modlí za společné dílo evangelizace. Na řadě míst se věřící scházejí v předvečer Misijní neděle ke společným modlitbám.

O misijní neděli se věřící společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry.

Díky štědrosti věřících o misijní neděli 2018 mohou čeští a moravští katolíci pomoci chudým lidem v šesti zemích tří kontinentů částkou necelých 15 milionů korun:

  • v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance a Paraguay s pastoračními a edukačními projekty.
  • podporují katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí.
  • pomáhají lidem zlepšovat životní podmínky 
  • podporou řeholních kongregací a diecézních organizací podávají pomocnou ruku všem potřebným.

Motto poselství papeže Františka ke Světovému dni misií, stejně jako téma misijního měsíce října, zní: Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misii ve světě. “Slavení tohoto měsíce nám pomůže především znovu objevit misijní rozměr naší víry v Ježíše Krista, kterou jsme zdarma obdrželi při křtu. Tento dar jsme dostali zadarmo a zadarmo se o něj dělíme (srov. Mt 10, 8), aniž bychom kohokoli vylučovali. Bůh chce, aby skrze církev, všeobecnou svátost spásy, došli všichni lidé spásy v poznání jeho pravdy a milosrdenství…”

„Misijní stanice“ jsou zpravidla jediným zařízením, který dokáže na daném místě pomoci potřebným lékařskou péčí, školní výukou a také starostí o opuštěné a nemocné děti.

Možná se objeví i otázka, jak nám mohou tito chudí a potřební něco oplatit nebo v rámci solidarity dát. Určitě jsou to naše vzájemné modlitby jedněch za druhé. Pokud se začtete do knihy Cesta na Západ zjistíte, že v západní Evropě již slouží mnoho kněží původem z Afriky či Indie. To jsou dary z misií, které dostáváme…

Prosme patronku misií sv. Terezie z Lisieux (od dítěte Ježíše), abychom jsme se i my samotní stali misionáři ve svých rodinách, mezi svými přáteli i na pracovišti, tak jak nám to ve svém mottu připomíná papež František.

Upřímné díky patří všem, kteří připravili mši svatou, ta byla dnes jiná, neboť jsme si při společných přímluvách připomněli bratry a sestry na celém světě. Děkujeme malým misionářům za jejich společné vytváření drobných předmětů a všem maminkám. Ty upekly vynikající koláče, vyrobily všechny ty úžasné věci, díky kterým jsme mohli přispět na misijním jarmarku na salesiánské dílo v Bulharsku. Výše příspěvku činí 9.962 Kč.

Upřímné poděkování patří také všem štědrým dárcům, kteří přispěli do misijní sbírky v celkové výši 7.445,00 Kč.