Velikonoce

velikonoce
27. březen 2015

Pochopit smysl Vánoc je snadnější než proniknout do tajemství Velikonoc. Zatímco poselství svátků Kristova narození předpokládá ze strany člověka hlavně dobrou vůli, nelze se při oslavě jeho vykupitelského díla obejít bez opravdové víry.

K nejkrásnějším a nejdojemnějším okamžikům liturgických obřadů slavnosti Zmrtvýchvstání Páně patří bezpochyby chvalozpěv nad velikonoční svící, která symbolizuje vzkříšeného Krista. Slavnostní radostná melodie zdobí text s hlubokým myšlenkovým obsahem:

"To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu… A tak posvěcená tato noc zahání hříchy, smývá viny, hříšníkům vrací nevinnost a zarmouceným radost; zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí a pokořuje zlé moci.“

Velikonoce vysvětlují všechny nejdůležitější záhady lidského života z pohledu víry a naděje. Učí nás, že přes všechny tragédie, které v životě nemůžeme přehlédnout, přes všechny pochybnosti, které nám zastiňují tvář Boha, můžeme vše vidět a hodnotit také jinak, smíme důvěřovat ve vítězství dobra a lásky. My všichni, kdo věříme v Kristovo zmrtvýchvstání, jsme povoláni k tomu, abychom byli živými důkazy toho, že žije.

Kéž zvěst o Kristově kříži a vzkříšení nám dá zakusit nebo alespoň vytušit vlny pokoje a naděje, že žádné naše ztráty, neúspěchy a prohry nejsou definitivní.