Kázání

C.POST.2. POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE K POSTNÍ DOBĚ 2019

„Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů.“ (Řím 8,19)

 

1. Spása stvoření

Slavení velikonočního tridua – Kristova utrpení, smrti a zmrtvýchvstání, vrchol liturgického roku, nás pokaždé vyzývá, abychom prožívali přípravu na Velikonoce s vědomím, že naše připodobnění Kristu (srov. Řím 8,29) je nedocenitelným darem Božího milosrdenství.

 

C.MEZ.7. 1Sam 26, 2-23. Úvaha na 1. čtení a evangelium

Sestry a bratři, zásadní myšlenka, která spojuje dnešní starozákonní čtení s evangeliem je láska k nepřátelům. Něco neslýchaného pro starozákonního člověka, něco ojedinělého a provokativního za Ježíšova života, dnešním křesťanům známé, ale pořád ztěží realizovatelné. David, nejopěvovanější král vyvoleného národa, měl i své stinné stránky, zvláště poté, co se jako král zabydlel ve svém paláci v Jeruzalémě.

C. Uvedení Páně do chrámu

Hromnice jsou svátkem, kdy vidíme Josefa a Pannu Marii, jak přináší děťátko Ježíše do Jeruzalémského chrámu.

Je to svátek světla, svátek mateřství i zasvěceného života.

 

Jeruzalémský chrám pojmul tisíce lidí. A přesto Ježíšova přítomnost neušla pozornosti. Dva proroci zde na něj čekali a mezi stovkami dětí v něm poznali Mesiáše. Simeon uviděl Ježíše a pronesl modlitbu, kterou se křesťané už po staletí modlí před spaním – v tzv. kompletáři:

C.MEZ.3. K evangeliu a k prvnímu čtení.

  • Začátek evangelia podle Lukáše je adresován Theofilovi, konkrétní osobě, a nebo všem těm, kteří mají v Bohu zalíbení, jak lze překládat toto jméno Theofil. Lukáš píše mimo jiné proto, aby byla dosvědčena spolehlivost nauky o Ježíši Kristu. Čtvrtá kapitola jeho evangelia nám předkládá obraz Ježíše, který v synagoze předčítal z Písma a přečtenou perikopu z proroka Izaiáše interpretoval, podal její výklad.

C.MEZ.2 Kána Galilejská

K prvnímu čtení: Po návratu z babylónského exilu se Židé ocitli ve svízelné situaci: město s chrámem bylo zničeno, nebyl dostatek prostředků k zahájení jejich obnovy. Podle toho se mohlo zdát, že Bůh nadobro opustil svůj lid. Přes toto zdánlivé Boží mlčení však prorok nechce mlčet ve svých prosbách k Bohu, „dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň“ (v. 1). Tato spása se pak opisuje dalšími pojmy: „právo“, „sláva“, „nové jméno“.

Tags: 

C. Křest Páně. Duch sv. a Kristus. Lk 3, 15-16.21-22.

a) Účast Ducha sv. při vtělení (početí)

 

Maria, přesvatá Boží matka, vždy Panna, je veledílem poslání Syna a Ducha v plnosti času. Poprvé v plánu spásy nachází Bůh příbytek, protože jej Duch připravil a Boží Syn tak mohl přebývat mezi lidmi. V tomto smyslu často četla církevní tradice nejkrásnější texty o moudrosti ve vztahu k Marii. Maria je v liturgii opěvována a představována jako "trůn moudrosti". V ní se začínají projevovat "divuplná Boží díla", která Duch vykoná v Kristu a v církvi.

Tags: 

C. Zjevení Páně. Čtyři králové.

Co zosobňují postavy mudrců, dle tradice tří králů a postava krále Heroda? Tři mudrci, mágové, hvězdáři, podle legend synové Chaldejských králů a podle Arménského evangelia o Ježíšově dětství z konce 6. století (kap. V, 10) vlastními jmény Kašpar, Melichar a Balthasar. Jsou symbolem lidí, kteří ve svém životě hledají pravdu. Jsou to muži, kteří mají úctu k tajemství, které je přesahuje. A proto jsou hodni se s tímto tajemstvím setkat a seznámit. Bůh se totiž dává poznat maličkým.

Tags: 

Stránky