Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Slavnost Matky Boží

Slavnost Matky Boží, Panny Marie připadá vždy na 1. ledna. Tento nejstarší mariánský svátek se slavil v římské liturgii už v 8. století. Touto slavnostní končí oktáv Narození Páně. Jedná se o zasvěcený svátek a věřící jsou vázáni povinností účastnit se mše svaté.

Hymnus

Zdráva buď, přeslavná Matko Ježíšova,
tys celému světu sama posloužila,
pokoru s čistotou jsi vždy zachovala
a slovu Božímu pevně uvěřila,
Panno pokorná.

O tobě proroci již předpovídali,
kyž zdávna početí tvé prorokovali,
Izaiáš mluví o kořenu Jesse,
z něho prut vzejde, z prutu květ vykvete,
Panno pokorná.

Tys milostí Boží byla naplněna
a za matku Boží byla vyvolena,

aby z tebe, Panny čisté a pokorné,
narodil se vůdce cesty spasitelné,
Panno pokorná.

Tebe národové všichni blahoslaví,
nejvyššího Boha skrze tebe chválí,
neb on ti učinil převeliké věci
z milosti své velké a nesmírné moci,
Panno pokorná.

Za ty se přimlouváš, kdo tě následují,
pokoru, čistotu pro Boha milují,
pyšným se protivíš, duše čisté chráníš,
hříšníky obracíš, k Synu je přivádíš,
Panno pokorná.

Vstupní modlitba ze Slavnosti:

Bože, tys vyvolil blahoslavenou Pannu Marii za Matku Spasitele lidského pokolení; dej, ať poznáváme, že ta, která nám zrodila původce života, stále se za nás u něho přimlouvá. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.