Ohlédnutí za poslední nedělí církevního roku

Ježíš Kristus

 

27. listopad 2017

Touto nedělí jsme ukončili církevní rok a nedělí 3. prosince vstoupíme do nového církevního roku a to do doby adventní. Mám za to, že nejen o slavnosti Ježíše Krista krále, bychom si měli každý sám zodpovědět, zda i pro mne je Ježíš Kristus jediný Spasitel.

JEŽÍŠ KRISTUS – JEDINÝ SPASITEL

Bratři a sestry,
náš Spasitel a Pán, Ježíš Kristus, Syn Boží je největší muž dějin, kterého všichni potřebujeme. Bez něho bychom nezvládli pořádně ani jednu hodinu svého života - On není velký mezi mrtvými - ale on je Velký Živý - na věky. Připomeňme si spásu, učení a život našeho Pána Ježíše Krista, který se narodil v Betlémě, zemřel na kříži za naše hříchy a třetího dne vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění.

Když byl dítětem, zneklidnil krále. Když byl chlapcem, udivil doktory. Když byl mužem, otřásal celým národem i základy veleříše římské. Ovládl zákony přírody, chodil po vlnách moře. Tišil bouři, sytil z mála tisícové zástupy, uzdravoval bez léků, křísil mrtvé. Nepřátelé ho nemohli přemoci, satan jej nemohl zničit, ani hrob jej nemohl zadržet. Nade vším zvítězil.

Nenapsal ani jednu knihu, ale do největších knihoven světa by se nevešly knihy, které byly napsány o něm.

Nesložil žádnou píseň, ale svou odpouštějící láskou rozezvučel písněmi chvály více než všichni básníci světa.

Nezaložil náboženskou školu, vědecký ústav ani seminář, ale všechny školy vzdělaných národů se nemohou pochlubit tolika žáky jako on.

Nezařídil lékařskou ordinaci, ale uzdravil více chorých duší, než tisíce lékařů nemocných těl.

Nevelel žádné armádě, nedobyl železem ani píď půdy a přece žádný vojevůdce neměl tolik dobrovolníků, jako on. Mocí své lásky, poselstvím evangelia přetvořil svět.

Velcí mužové světa přišli a odešli. Všichni lidé zklamali, avšak on nikdy nikoho. Všichni lidé zhřešili, ale on jediný zůstal svatý, věčný, dokonalý a nejkrásnější mezi lidskými syny.

A tento Ježíš je Spasitelem světa, můj Spasitel a přímluvce u Boha. Chceš-li, bude i tvůj. Skloň se před ním, provolej ho králem svého srdce a života. Vyvol si Ježíše, neboť nikdo není jako on.

 

Můžeš se modlit třeba následující motlitbou:

Pane Ježíši, potřebuji Tě. Děkuji Ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy. Otvírám Ti dveře svého života a přijímám Tě jako svého Spasitele a Pána. Děkuji Ti za odpuštění hříchů. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl takový, jakým mě chceš mít.

Tags: