Velikonoční poselství, velikonoční vigílie

Jak už předznamenává sám název Velikonoce - Veliká noc, jedná se o největší svátky církevního roku. Původ Velikonoc musíme hledat v události, která se stala někdy mezi léty 1300 až 1200 před Kristem. Tehdy Bůh poslal Mojžíše aby vyvedl Izraelský národ z otroctví v Egyptě. Díky mimořádnému Božímu působení i neobyčejné osobnosti Mojžíše se pouť ke svobodě podařila a Izraelité doputovali do země, které říkali Zaslíbená, a to zaslíbená od Boha. Ono vyjítí z Egypta se stalo jedné noci, která se pak už navždy nazývá Veliká.

Tato událost je ale předznamenáním události ještě daleko větší. Události, která se nedotýká jen několika lidí nebo jednoho národa, ale všech lidí světa. Je to situace, kdy člověk nežije v otrokářské egyptské říši, ale v otrokářské říši zla, a je pak vyveden k životu ve svobodě a radosti, k životu, který nekončí ani lidskou smrtí. Zlo poznamenává naše osudy a není člověka, který by na ně ve svém životě nenarazil. Nejde ale jenom o to dívat se, jak jsou zlí ti druzí. Máme se pravdivě podívat i na sebe. Zjistíme pak, že přispíváme k šíření, toho co je příčinou utrpení našich bližních. Člověk není schopen se takového otroctví zla zbavit sám. Jen Bůh nás může očistit a taky to udělal, když za nás z lásky dal svého jediného Syna, Ježíše Krista. On za každého z nás zemřel v převelikém tělesném i duševním utrpení na kříži právě o Velikonocích a slavně třetího dne z hrobu vstal.

Podobně jako byl poslán Mojžíš Hospodinem do otrockého Egypta, Bůh sestoupil v Ježíši Kristu do naší smrti, aby nás odtud vyvedl ke svobodě věčného života. On vstal z mrtvých, to je základ křesťanské naděje a radosti, protože on vzkřísí k věčné blaženosti také všechny, kdo v něho věří a svým životem jej následují. Křest je výrazem touhy jít za Ježíšem a přijmout to, co nám daroval svou smrtí, tedy záchranu od věčné záhuby. Proto církev už skoro dva tisíce let křtí právě o Velikonocích a všichni pokřtění při velikonoční liturgii obnovují křestní slib. Křest se pak naplňuje v našem životě. Životem totiž ukazujeme světu, zda stojíme o to, co pro nás Ježíš vykonal, a to nejen o Velikonocích.

Přeji Vám, abyste v tyto dny zažili velikou radost z Kristova vzkříšení, které je zárukou vzkříšení našeho! Amen.