Hospodaření farnosti

fara Halenkovice
13. březen 2016

Jmění, domy, peníze a všecky pozemské statky jsou samy o sobě dobré, jsou to Boží dary. Záleží ovšem na tom, k jakému účelu se jich užívá. Jsou určeny k tomu, abychom mohli žít lidsky a křesťansky a upevňovat vzájemné společenské svazky.

Každá rodina potřebuje majetek, aby mohla prospívat a být i užitečná pro společnost. I farnost, která je takovou velkou rodinou, potřebuje určité jmění, které by mělo být prostředkem k hlavnímu cíli: „Miluj Pána, svého Boha, a bližního jako sám sebe.“ Mt 22, 37-39

S úctou a vděčností k našim předkům, kteří nám postavili a uchovávali kostely, kapličky, fary, Boží muka atd. chceme i my o tyto budovy a památky odpovědně pečovat a předávat je dalším generacím i s kulturními a duchovními hodnotami, se kterými jsou spojeny. A v neposlední řadě chce každá farnost, nakolik jí to možnosti dovolují, pomáhat oblastem v tuzemsku i zahraničí, které takové možnosti nemají.

Rád bych zde v hrubých rysech přiblížil hospodaření naší farnosti v loňském roce. Naše farnost vybrala ve sbírkách 232.240 Kč. Obec Halenkovice podpořila činnost farnosti darem 100.000 Kč a na nájmech jsme získali 130.434 Kč. Hlavní část výdajů loňského roku tvořily opravy na faře, která si žádá celkovou rekonstrukci. Přerovská firma PRINS provedla nutnou hydroizolaci celé budovy, za niž jsme zaplatili 174.525 Kč. Dále proběhly na faře práce pří osekávání omítek, vytrhávání podlah...

V rekonstrukčních pracích chceme letos pokračovat. Chtěli bychom nainstalovat novou elektřinu, topení, vyměnit část oken, zprovoznit alespoň jednu místnost... Kromě výdajů za opravy tvoří největší výdajovou položku účet za elektřinu: 81.461 Kč a bohoslužebné výdaje 11.548 Kč. Jako každoročně jsme během roku podpořili ve sbírkách nejrůznější účely doma i v zahraničí (charita, misie, „svatopetrský haléř“, církevní školství, kněžský seminář, křesťanská média...). Letos bylo celkem odesláno 51.502 Kč. Finanční hospodaření bylo ukončeno zůstatkem 446.449 Kč.